stress_arbetsmiljo
Arbetsmiljö

Så slår jobbstressen mot skolan

Fyra av tio grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare säger att de haft arbetsrelaterade besvär till följd av arbetet, visar en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket.

Mer om undersökningen: 

Statistiken, som bygger på 12 000 intervjuer, i undersökningen beskriver besvär orsakade av arbetet, vad besvären består i, vilka faktorer man menar har förorsakat besvären samt eventuell sjukfrånvaro till följd av besvären. Undersökningen gjordes årligen mellan 1991 och 2005, men från 2006 genomförs den vartannat år.

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket och bygger på samtliga sysselsatta (16–74 år) som är folkbokförda inom Sverige.

Ta del av hela undersökningen här.

Källa: Arbetsmiljöverket 

Under onsdagen släppte Arbetsmiljöverket undersökningen ”Arbetsorsakade besvär 2018” som belyser hälsoproblem till följd av arbetet som människor har haft under de senaste tolv månaderna. 

Undersökningen visar att nära tre av tio, 28 procent, sysselsatta i Sverige har haft besvär till följd av arbetet. Kvinnor har i högre utsträckning besvär av arbetet än vad män har.

Orsakerna som är vanligast till besvären är påfrestande arbetsställningar, otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren samt hög arbetsbelastning.

– Undersökningen av arbetsorsakade besvär ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande. 

Kvinnodominerade yrken inom vård och utbildning har hög andel besvär. Bland grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare hade fler än fyra av tio sysselsatta, 43 procent, besvär till följd av arbetet. 

Hela 65 procent av de sysselsatta med arbetsorsakade besvär lider av värk eller fysisk smärta. Andra typer av besvär som stress och psykiska påfrestningar är vanligare i somliga åldersgrupper. 

Jobbstressen är störst bland sysselsatta i åldrarna 30- till 49-år. Det är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar – jämfört med både yngre och äldre åldersgrupper.

– Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar som också är vanligare i åldern 30–49 år, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Skolvärlden har tidigare under året rapporterat om stress och andra arbetsmiljöfrågor inom läraryrket. I mars belystes en enkät gjord av Luleå tekniska universitet där fyra av tio gymnasielärare uppger att de vill byta jobb.

I artikeln berättar Kristian Hansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, att trenden när det gäller lärarnas arbetsrelaterade hälsa är klart negativ. Bland annat ökar både antalet och andelen som insjuknar i stressrelaterade sjukdomar.

– Det har med arbetsbelastningen att göra. För några år sedan gjorde vi en tillsyn där vi besökte drygt 2 000 skolor runt om i Sverige. Vi kunde då konstatera att på många håll har lärarna, men även skolledarna, en klart ohälsosam arbetsbelastning, sa Kristian Hansson då.

Kommentera