barn_hand

Lärare behöver handlingsplaner för utagerande barn, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Arbetsmiljö

Skolinspektionen pudlar om fasthållning

Nu ser Skolinspektionen över sina rutiner för hur de granskar fall där skolpersonal håller fast elever. Samtliga fall där myndigheten konstaterat fasthållning ses över igen.
– Vi måste prata i förväg om hur vi hanterar situationer på ett säkert sätt, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Skolans ansvar och skollagen

Förebyggande arbete är viktigt, akuta situationer ska inte behöva uppstå.

Personalen behöver kompetens för att hantera stökiga situationer.

Alla situationer måste hanteras utifrån den enskilda elevens förutsättningar.

Ytterst är det kommunen eller huvudmannens ansvar för att alla elever får en trygg skolgång.

5 kap. 6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. (…) En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.
6 kap. 9 §. Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Under förra året anmäldes 43 fall där elever blivit fasthållna av skolpersonal. I 35 av fallen valde Skolverket att inte kritisera skolorna, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Åsa Fahlén.
Åsa Fahlén.

– Det är tufft att vara lärare. Även om man påtalar att det behövs rutiner och material så finns det inte alltid pengar, säger Åsa Fahlén.

Skolinspektionen överväger att i fortsättningen ta in experter, till exempel i form av psykologer med specialkompetens, i bedömningen av fall som dessa.

För mig som lekman låter det konstigt att ni inte använt er av experter tidigare?

 – Vi kanske inte har sett mönstren och det har blivit tydligt i en översikt att det behöver ske i de här fallen, säger Marie Axelsson, rättschef på Skolinspektionen.

Marie Axelsson menar att det ofta är svåra fall att bedöma. Skollagen ger lärare rätt att ingripa i situationer där elever är utagerande, både för dessa elevers skull och för andra elever säkerhet. Samtidigt är lagen tydlig med att vuxna i skolan aldrig får kränka barn.

– Det är en svår bedömning, ofta blir det två olika versioner. Barnet har upplevt saken på ett sätt, de vuxna har upplevt det på ett annat, och många gånger rör det sig om stökiga situationer och ett snabbt händelseförlopp. I många ärenden är det svårt att konstatera vad som har hänt, säger hon.

Och för att kunna fatta ett beslut så måste myndigheten veta vad som har skett.

– Vi har ju kritiserat i ett antal ärenden också, säger Marie Axelsson.

Men hon kan inte lämna uppgifter om antal kritiserade skolor, eller hur många anmälningar som helt enkelt blir lämnade utan åtgärd eftersom det inte går att reda ut vad som har hänt.

Skolan har ansvar att förebygga stökiga situationer.

– Fasthållning på mage på marken är farligt och så får man inte göra. Det måste finnas alternativ, man måste ha gått igenom hur vi ska hantera sådana situationer på ett säkert sätt, säger Åsa Fahlén.

Marie Axelsson är inne på samma spår.

­– Det handlar inte bara om att ge elever stöd. Lärare måste ges reella förutsättningar för att klara av sitt uppdrag, de behöver rätt kompetens och de behöver veta vad man ska göra när man har ett barn med en funktionsnedsättning. Det kanske inte är den allra mest nyutexaminerade lärarna som ska ha hand om vissa elevgrupper, säger Marie Axelsson.

– Det här är ett ledningsansvar, som också skapar en tryggare arbetsmiljö för lärarna, säger Åsa Fahlén.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm