Lärarkrisen

Skolinspektionen sågar distansutbildning i glesbygd

Ytterhogdals centralskola i Härjedalen får inte fortsätta med distansundervisning som lösning på lokal lärarbrist, enligt ett nytt beslut från Skolinspektionen.

Skolvärlden har tidigare skrivit om Ytterhogdals centralskola, vars 20 stycken högstadieelever får sin undervisning i Svenska, SO-ämnena och bild på distans. All planering och betygssättning görs av lärare på ett utbildningsföretag i Stockholm.

Skolinspektionen slår nu fast som en del av sin regelbundna tillsyn att det upplägget strider mot de krav som ställs i skollagen och andra styrdokument. Verksamheten brister på flera punkter i flera nivåer.

”Skolinspektionen bedömer vidare att lärarna inte har möjlighet att göra en allsidig bedömning av elevernas kunskaper och förmågor och kan följaktligen inte ha det underlag som behövs för att betygsätta eleverna ” skriver inspektionen i sitt beslut.

Det beror enligt inspektionens beskrivning bland annat på att elever och lärare är skilda åt i både tid och rum – ingen aktiv undervisning bedrivs i realtid. Det påverkar möjligheterna att anpassa undervisningen till elever som behöver mer stöd, eller till elever som behöver mer stimulans. Det studiematerial eleverna får till sig från Stockholm är heller inte anpassat till elevernas individuella behov, och eleverna har inget inflytande över varken arbetssätt eller innehåll.

Utöver de negativa effekterna på elevernas lärande strider upplägget tekniskt mot skollagen på andra punkter. Det är olagligt för en kommunal huvudman att lägga ut undervisning i grundskolan på entreprenad. Det är inte heller ok att lärare som är anställda i en annan kommun betygsätter eleverna. Det myndighetsutövandet ska den egna kommunen ansvara för.

Det finns en del oklarheter i lagstiftningen kring fjärr- och distansundervisning. En aktuell lagrådsremiss anger att skollagen ska ändras för att komma tillrätta med det. Lagen ska innehålla en särskild definition av i vilka fall och hur fjärrundervisning ska få bedrivas. Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.

Hela skolinspektionens beslut finns att läsa här (pdf).

Kommentera