skolverket_bild_0
Nationella prov

Skolverket kritiseras för de läckta nationella proven

Riksrevisionens granskning visar att Skolverket brister i arbetet mot spridningen av nationella proven.
Men myndigheten tror att man är på rätt väg med att bryta trenden.
– Jag tycker att vi har ett fungerande systematiskt arbete nu, säger Anders Boman, Skolverkets enhetschef, till Skolvärlden.

Tidigare under året har det vid flera tillfällen larmats om fall då nationella prov spridits otillåtet på skolor och i sociala medier. Senast i november läckte delar av höstens nationella prov för årskurs 9 på internet, och flera Instagram-konton upptäcktes som försökte sälja provet.

Efter de senaste årens provläckor valde Riksrevisionen att granska Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov.

Under onsdagen presenterade Riksrevisionen granskningen där man konstaterar att det har blivit allt vanligare under de senaste åren att nationella prov läcker ut i förväg – och skolledare har vid upprepade tillfällen behövt använda ersättningsprov. 

Riksrevisionen skriver i rapporten att Skolverket saknade en ”systematisk process för riskhantering och att myndigheten inte utredde möjliga åtgärder i tillräcklig utsträckning när nationella prov började läcka i större omfattning”. 

Bristerna i Skolverkets riskhantering blev tydligast under 2017 när rekordmånga prov spreds. Från 2017 finns 55 incidenter dokumenterade hos Skolverket och under vårterminen 2018 handlar det om 42 fall.

– Det är först under 2018 som Skolverket har utvecklat en ändamålsenlig process som bygger på systematisk och omfattande riskanalys. Nästa steg är att följa upp att åtgärderna leder till en minskad risk för spridning, säger riksrevisor Helena Lindberg i en skriftlig kommentar. 

En brist som fortsatt finns kvar enligt Riksrevisionen är att det saknas tydliga riktlinjer när polis ska kontaktas och rutinerna för detta när nationella prov läckt ut på ett otillåtet sätt.  Hittills har de polisanmälningar som gjorts inte lett till några rättsliga åtgärder.

– Det känns frustrerande för Skolverkets del för vi har gjort ett antal polisanmälningar som direkt har lagts ner när de har kommit in, och så vitt vi förstår så handlar det om problem med att brottsrubricera det här. Det är så klart frustrerande att det inte leder någon vart, säger Anders Boman, chef för Skolverkets enhet för nationella prov.

Hur ser du på den övriga kritiken som riktas mot er i rapporten?

– Jag tolkar det även som att Riksrevisionen tycker att vårt arbete fungerar, men det räcker inte heller eftersom problemet med spridningen inte är löst. Det gäller att hänga i här och utvärdera och följa de nya åtgärderna som vi sätter i verk nu, säger han och tillägger:  

– Jag tycker att vi har ett fungerande systematiskt arbete nu och i det så ingår det en god kontakt med Skolinspektionen. Det har inte alltid varit så bakåt i tiden, men nu har vi det.  

Tror du att digitaliseringen av proven år 2022 kommer att leda till en förbättring i spridningsavseendet?

– Erfarenheter från våra grannländer visar att den här typen av problematik där proven sprids i förväg har ändrats till det positiva. Men det vore naivt att tro att alla typer av fusk är eliminerad när proven digitaliseras. Det finns säkert bekymmer även på den horisonten som kan dyka upp även när proven är digitaliserade. Men vi har gott hopp.

Vad behöver Skolverket göra framöver för att se till så att proven inte sprids otillåtet?

– Vi har sjösatt ett antal åtgärder som vi tror kommer ha effekt. Men det är ett sårbart system och det gäller att vi verkligen inte lutar oss tillbaka, utan gör vad Skolverket kan för att förhindra spridning. Vi är beroende av att skolorna hanterar proven och sköter sin del av det här för att systemet ska hålla ihop, säger Anders Boman.

En åtgärd som Skolverket fortfarande håller på att arbeta fram är att unikt märka proven med osynliga stämplar.

– Om vi gör det kommer vi att kunna se varifrån de proven som har spridits kommer från. Då ger vi Skolinspektionen möjligheten att följa upp skolors rutiner på ett annat sätt än vad de kan göra i dag.

Det är en ny teknik och anledningen till varför Skolverket inte har valt att satsa på den än är att leverantören hittills inte kunnat visa upp att det fungerar till 100 procent.

– Vi har ett gott hopp om att det ska kunna ske snart, men det är inget beslut som är taget.

Är det möjligt att ha tekniken på plats till vårens nationella prov?

– Jag hoppas det. Men det blir nog svårt att ha en sådan teknik på plats till vårens prov. Troligen är tekniken på plats till hösten. Men det skulle vara en av många åtgärder som kan få positiv effekt i spridningen av proven, säger Anders Boman.

Kommentera