papper_larare
Debatt

”Villkoren måste förbättras för att locka fler till läraryrket”

Debatt. ”Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras”, skriver Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

I Skolvärlden (10/12) kan vi läsa om den enkät Lärarnas riksförbund genomfört bland lärare i grundskolans lägre åldrar. Att lejonparten av lärarna uppger att de fortfarande tvingas använda en stor del av sin arbetsdag till att rastvakta, kopiera, och ordna med praktiska uppgifter i klassrummet visar att det brister i lärarnas arbetsmiljö.

Jag har också egna exempel från skolor där lärarna på grund av resurs-och personalbrist tvingas sköta både matservering som vissa städuppdrag för att kompensera för att man saknar lokalvårdare och vaktmästare. Detta är förstås inte en acceptabel situation, inte heller rätt anvädning av de lärare som är anställda för att undervisa.

Undersökningen bekräftar också den bild vi har från Liberalerna att, tvärtemot olika politiska utfästelser, så upplever lärarkåren att den administrativa bördan har ökat, inte minskat.

Det är ett misslyckande att renodlingen av skolans och i synnerhet lärarnas uppdrag inte genomförts för att utöka tiden för undervisning och därmed eleverna. Lärarna måste få ägna sig åt sitt huvuduppdrag, att bedriva undervisning i klassrummet, förbereda sina lektioner, gå igenom elevernas arbeten, bedöma, sätta betyg mm. Det uppdraget är i sig väldigt betungande och viktigt. Trots nationella uttalanden och även flera lokala utspel visar enkätsvaren, men också de samtal jag har med lärare att de inte märker någon skillnad i positiv bemärkelse. Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras.

En yrkeskategori som vi inte får glömma att lyfta är också skolledarna och rektorerna som även här har en central uppgit utifrån skollagen att leda skolans arbete främst som pedagogiska ledare. Rätt snabbt kan man vid en sittning med rektorer konstatera att det administrativa tagit över, inte uppgifter knutna till kunskapsuppdraget. Det är allt ifrån kontakter med hemmet, socialtjänst, polisen. Det är enkäter och förfrågningar från nationella myndigheter som lokala politiska pålagor med krav på inrapportering. Om detta är nödvändigt för styrningen av skolans verksamhet måste det motiveras och samtidigt måste Skolverket och Statens skolinspektion aktivt förändra sitt arbetssätt och minska kravet på dokumentation för att underlätta rektorernas och lärarnas arbetssituation.

De lokala politikerna och verksamhetscheferna kan direkt påverka genom att renodla och lyfta bort uppgifter. En annan direkt åtgärd är att anställa flera yrkeskategorier. Därför har Liberalerna under hösten presenterat ett nationellt initiativ för att påbörja en satsning med 500 mkr 2019 på lärarassistenter. Fullt utbyggt skulle vårt förslag resultera i att
18 000 lärarassistenter tillsätts.

De behöriga lärarna måste öka till andelen, idag minskar de istället vilket resulterar att arbetsbördan på de med behörighet och ämnesbehörighet ökar markant. Vi måste åter prioritera kompetenssatsning och fortbildning. Vi har drivit och uppmärksammat behovet av att införa ett nationellt system för central rättning av de nationella proven men också att de digitaliseras. Enligt Skolverket meddelade de vid ett möte i riksdagen att detta arbete kommer att ta minst åtmistone två-tre år innan det kan genomföras.

Ytterligare en prioritering som vi vill göra utöver fler behöriga lärare och lärarassistenter är vår satsning på 300mkr för att öka antalet speciallärare i skolan. Idag hamnar allt i lärarnas knän, exempelvis är detta en stor utmaning i klasser med elever i behov av extra stöd som kräver extra insatser. Det måste utbildas och anställas fler speciallärare om vi även i undervisningssituationen ska kunna avlasta lärarna genom att de får fler kollegor.  

Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Kommentera