lovisa_fhager_havdelin

Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare för Teskedsordern.

Debatt om ”Vit makt-läraren”: Kan inte arbeta som lärare

En person aktiv inom vit makt-rörelsen arbetar som lärare på en gymnasieskola i Mellansverige.  
– Man kan inte arbeta som lärare om man inte står för skolans värdegrund, säger Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare för Teskedsorden.

Det här är Teskedsorden
  • Teskedsorden är en stiftelse som grundades av Tidningen Vi år 2006.
  • Stiftelsens motto är ”Tillsammans för mångfald och tolerans” och arbetet syftar till att främja positiva attityder mellan människor.
  • Målsättningen är att nå unga människor genom olika kulturprojekt i skolan och få dem att reflektera kring frågor om mångfald och tolerans.
  • Teskedsorden arrangerar även utbildningar och seminarier och medverkar på olika events och mässor.

Ett uppmärksammat fall med en lärare som är aktiv inom vit makt-rörelsen och som i en pod uttryckt homofoba, rasistiska och kvinnoförnedrande åsikter, har väckt frågor. Kan man jobba som lärare om man på annat håll uttrycker åsikter som går tvärt emot läroplanens skrivning om att skolan ska förmedla värden som människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män?

På Skolvärldens Facebooksida pågår just nu en livlig diskussion om detta.

Skolverkets rättschef, Jonas Nordström, svarar i en intervju med Skolvärlden att det är helt uppenbart att de uttryckta åsikterna är oförenliga med skolans värdegrund, men att det inte är klart vad som blir konsekvenserna av det.  Frågan har nämligen aldrig avgjorts i domstol.

– Man måste hålla isär å ena sidan skollagen och å andra sida lagen om anställningsskydd som läraren omfattas av. Om en lärare ska förlora sin anställning måste det finnas laglig grund för det. Och det är inte prövat om en lärare skulle kunna bli uppsagd på grund av att man uttrycker åsikterna, säger Jonas Nordström.

Lovisa Fhager Havdelin är generalsekreterare på stiftelsen Teskedsorden som arbetar för ökad mångfald och tolerans i samhället, främst genom projekt riktade till skolan. Hon har sin syn klar.

– Om man ska följa skollagen och läroplanen, så som den är formulerad, så anser vi att man inte kan arbeta som lärare om man står för det läraren ger uttryck för.

– Alla lärare, oavsett vilket ämne man undervisar i, ska följa läroplansmålen. Alla ska främja mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av diskriminering. Hur ska den här läraren agera om det blossar upp en diskussion i klassrummet, till exempel dåden som varit mot synagogor? Varje lärare har ansvar för att elever inte utsätts för kränkning. Jag har svårt att föreställa mig att en lärare som står för de åsikter som läraren uttrycker kan behandla sina elever likvärdigt.

Staten bör ta ett större ansvar för att skolans värdegrund efterföljs.

Räcker inte de skrivningar som finns i läroplanen?

– Jag skulle säga att det inte är skrivningar som är problemet, utan problemet är efterlevnaden. Det är upp till tjänstemännen att tolka, säger Lovisa Fhager Havdelin och tillägger:

– Vi tycker att staten bör ta ett större ansvar för att skolans värdegrund efterföljs. De dokument som finns, skollag och läroplan, är tydliga men kanske måste staten vara mer vägledande i sådana här fall. Så att det blir tydligt för arbetsgivare hur de ska agera.

Enligt Sveriges Radio utreder Skolinspektionen just nu ett fall där en lärare i Skåne deltog på ett möte med nazistiska NMR.

– Det ska bli intressant vad som händer i Skåne och om Lärarnas ansvarsnämnd vågar vara vägledande, säger Lovisa Fhager Havdelin.

Skolan har ett tydligt, men också speciellt uppdrag, menar hon.

– Barn kan få höra vardagsrasism hemma och då blir skolans uppdrag ännu viktigare för att bidra till en miljö där eleverna får möjlighet att skapa en egen världsbild.

Det handlar också om eleverna som sitter i lärarens klassrum, och som kan höra till de grupper som läraren uttalat sig kränkande om.

– Om den som ska vara en förtroendegivande gestalt i ens närhet står för kränkande åsikter om dem som sitter i klassrummet, då blir det än starkare än om det handlar om någon eleverna inte kommer i kontakt med.

Inga brister i lärarens undervisning.

Fallet med läraren utreds nu. Lärarens rektor säger till Sveriges Radio att det inte funnits några brister i lärarens undervisning.

 Är det inte svårt för en arbetsgivare att agera om det inte finns något i undervisningen att anmärka på?

– En del av det här handlar om att värdegrundsfrågorna ofta hamnar på SO-läraren. Vilket innebär att den här läraren, som är lärare i matematik, inte försätts i situationer där hans åsikter skulle kunna bli ett problem. Men om man som ledning mycket tydligare visade på att alla lärare faktiskt har värdegrundsansvar, då är sannolikheten mycket större att den konfliktytan hade uppstått, säger Lovisa Fhager Havdelin.

– Alla lärare, oavsett vilket ämne man undervisar i, ska följa läroplanen och man är inte undantagen bara för att man undervisar i matematik.

Kommentera