flicka dator

Flickorna anser, I högre grad än pojkar, att deras mående påverkats negativt av distansundervisning. Det visar Skolinspektionens granskning.

| Foto: Shutterstock
Corona

Flickor mådde sämst av undervisning på distans

Flickorna mådde sämre och upplevde sig mer förbisedda än pojkarna under perioden av distansundervisning. Det visar Skolinspektionens granskning av 119 gymnasieskolor.
– Vi ser en rad faktorer som kan försvåra en fördjupad lärsituation på distans, säger Katarina Nyström på Skolinspektionen.

Läs mer om granskningen

Här kan du läsa mer om Skolinspektionens granskningar av coronapandemins påverkan.

Hon är projektledare det regeringsuppdrag myndigheten fått som innebär att granska covid-19-pandemins konsekvenser för elevers lärande och hälsa.

– Vi har hittills gjort fyra olika studier. Detta är den tredje granskningen vi gjort med 119 gymnasieskolor. Där har vi tittat på om man har fått med sig alla undervisningsmoment och hur undervisningen har skett. Vi har pratat med rektorer och elever. Eleverna har fått besvara en enkät, säger Katarina Nyström.

Skolinspektionen har också genomfört en mindre fallstudie som omfattar fem gymnasieskolor och fem grundskolor med högstadium.

– Där har vi varit med och observerat lektioner som bedrivs på distans. Vi har fokuserat på en rad undervisningsnära aspekter som vi tror är centrala för att få till en bra undervisningssituation på distans.

Katarina Nyström.
Foto: August Brandels

Av granskningen framgår att eleverna inte har lärt sig lika mycket som i närundervisningen. Enligt Katarina Nyström handlar det till stor del om att eleverna ofta får jobba mycket på egen hand, och med skriftliga arbeten.

– Det upplevs ofta som svårare att få ställa frågor och få hjälp när man kör fast. Man upplever också att klassrummet tystnar, att man inte ställer lika många frågor. Då får eleverna heller ingen chans att lära av andra elevers frågor och får inte heller stanna upp i sitt lärande, säger Katarina Nyström.

Skolinspektionen kan peka på hur värdefull närundervisning är, både sett till lärande och ur socialt hänseende. Många elever har känt sig isolerade.

– I fallstudien blev det väldigt tydligt att just den sociala interaktionen verkar vara en nyckel för att få till en undervisningssituation som stimulerar lärande på distans. Det blir tydligt i båda studierna, även i gymnasiegranskningens enkätsvar att många elever känner sig isolerade och upplever en negativ utveckling på grund av den sociala situationen.

Granskningen visar också på märkbara skillnader mellan könen. Fler pojkar än flickor anser att de får stöd av läraren när de behöver det.

– Ungefär var tredje pojke och var femte flicka upplever att lärarna alltid uppmärksammar deras behov av stöd, säger Katarina Nyström.

Totalt sett har många elever uppgett att de mått sämre under perioden av distansundervisning, men särskilt tydligt är det bland flickorna.

– I högre grad än pojkar anser flickorna att deras mående påverkats negativt. Det gäller oavsett hälsoaspekt; både fysisk och psykisk hälsa, samt den sociala situationen.

Kommentera