flickor_skola
Forskning

Forskning: Pojkar blir duktigare av många flickor

Har din skola en hög andel flickor? Grattis, pojkar! Det vinner ni mycket på.
Ny forskning visar nämligen att pojkar presterar bättre om skolan de går i har en hög andel flickor.

Flickor fortsätter att prestera bättre än pojkar i skolan, i såväl Sverige som många andra länder i världen. Så länge vi har haft tillgång till nationell statistik över elevers skolresultat från den svenska grundskolan har flickor haft bättre betyg än pojkar.

Forskare vid Universiteit Utrecht i Nederländerna har studerat lite närmare på skillnaderna mellan pojkar och flickor i skolan. Detta gjorde man genom att samla in 200 000 testresultat över 15-åringars läsförmåga från 8 000 könsblandade skolor över hela världen.

Deras forskning visar att pojkar tjänar på ju högre andelen tjejer som går i skolan. Alltså ju fler tjejer, desto bättre går det för pojkarna.

Studien visar att om det går 60 procent eller mer flickor på skolan så presterar pojkar signifikant bättre än de motsvarande pojkar som går på skolor med en lägre andel flickor.

– Pojkars sämre läsförmåga är verkligen ett utbrett problem, men tyvärr ett problem det inte har forskats mycket på. Vår studie visar att detta förstärks när pojkar går på skolor med främst manliga elever, säger Margriet van Hek, en av forskarna bakom studien, till tidskriften School Effectiveness and School Improvement.

Vissa akademiska kännetecken som kopplas samman mer med flickor än med pojkar – såsom högre motivation och koncentration – kan vara en del av förklaringen, tror forskarna. Egenskaperna överförs sedan till pojkarna, förutsatt att det finns många flickor på skolan.

– Skolorna kan förbättra situationen genom att se till att det finns en jämn könsfördelning bland eleverna, säger Margriet van Hek.

Enligt forskarna tyder resultaten från studien på att pojk- eller flickskolor, eller yrkesutbildningar med en ojämn könsfördelning, är direkt dåliga för pojkars lärande.

Skolvärlden har tidigare i höst skrivit om liknande studier på området. I augusti släpptes ny forskning som visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor i skolprestation är starkt relaterade till skolkvalitet.

En amerikansk studie, gjord vid ansedda Massachusetts Institute of Technology, visar att könsskillnaderna, när det angår allt från kunskapsresultat till frånvaro och avstängning, var mindre på skolor med högre kvalitet än på de med sämre kvalitet. Satsningar på förbättringar av skolkvaliteten skulle därmed kunna minska skillnader mellan könen.

– Har vi ett skolväsende och en framtid där det blir allt mer viktigt att ha en gymnasieexamen så är det mycket dumt att vi tidigt i skolsystemet befäster skillnader, säger Anna Sjögren, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, som har gjort kalkyler utifrån ett svenskt perspektiv baserad på svenska data från Skolverket.

Skillnaden mellan de sämsta och bästa skolorna i Sverige är cirka 1,3 standardavvikelser bland flickor. Hos pojkar är samma siffra 1,7 – medan de i USA är 1,15 respektive 1,25. Det är i synnerhet i ämnet svenska som skillnader mellan hur flickor och pojkar klarar sig återfinns. Dessa skillnader blir dessutom större under skolgången.

Anna Sjögren tycker att man ska se till att man stöttar de elever som har det svårt att hänga med i skolan.

– Gymnasieskolan behöver bli mer inkluderande. Vi måste jobba mer med skolkvalitet. Vi vet hur Pisa-resultaten ser ut, det är inte frid och fröjd. När skolresultaten sjunker i hela landet så vet vi att de som ligger längst ner i fördelningen, och som inte hänger med, det är fler pojkar där. Vill vi göra någonting åt jämställdheten i skolan så behöver vi lyfta skolkvaliteten generellt, säger hon och tillägger:

– Jag tror att det är ett likvärdighetsproblem. Titta man på den amerikanska studien finns en dimension där de dåliga skolorna har särskilt stora könsskillnader i frånvaro och avstängningar – och att de är särskilt stora till pojkars nackdel. Vi måste ha en skolmiljö som stimulerar alla barn till att jobba bra i skolan. Det är inte hela förklaringen, utan det finns naturligtvis andra faktorer också.

Kommentera