Replik

Inga belägg för risker med trådlösa nätverk

Replik Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågsexponering från trådlösa datornätverk. Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i en replik till debattinlägget "Trådlös teknik skadar barnen".

I en debattartikel i Skolvärlden den 21 mars varnar fyra debattörer för att strålningen, det vill säga radiovågorna, från trådlös teknik kan leda till en global hälsokatastrof.  Deras varningar saknar vetenskaplig grund. Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågsexponering från trådlösa datornätverk. Den bedömningen gör Strålsäkerhetsmyndigheten. Världshälsoorganisationen (WHO) gör en liknande bedömning, liksom i princip alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, med den ryska som enda kända undantag.

WHO:s cancerforskningsinstitut IARC klassade år 2011 radiovågor som ”möjligen cancerframkallande”. Det är den svagaste misstankegraden som innebär att ett samband mellan cancer och radiovågor inte är troligt. Klassningen grundas huvudsakligen på studier av personer som ofta och länge använt mobiltelefon. Klassningen är inte relevant för trådlösa datornätverk eftersom de medför betydligt lägre exponering för radiovågor. Etablerade forskare och tunga expertinstanser anser också att den svaga misstanken om en ökad cancerrisk vid användning av mobiltelefon har försvagats ytterligare sedan IARC:s klassning. Detta bland annat på grund av att stora cancerincidensstudier, det vill säga studier av statistiktrender i nationella cancerregister, inte gett något stöd för en förhöjd risk.

Brittiska Public Health England (PHE) har noggrant utrett den exponering man utsätts för då man arbetar framför en trådlöst uppkopplad dator. Deras utredning visar att exponeringsnivån är lägre än en hundradel av vad man kan exponeras för vid mobiltelefonsamtal. För den som inte sitter vid en dator utan enbart vistas i en miljö med ett trådlöst datornätverk blir exponeringsnivån ytterligare lägre. Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort mätningar som visar att exponeringen i miljöer med trådlösa datornätverk ligger på en nivå som ungefär motsvarar exponeringen från basstationer i stadsmiljö, långt under gällande referensvärden (rekommenderade maxvärden).

Forskningsområdet när det gäller hälsorisker med radiovågorna från trådlös teknik är mycket komplext och omfattar mängder av studier på både celler, djur och människor. För att göra en relevant kvalitetsvärdering och sammanställning av dessa studier krävs därför en grupp experter som har kunskaper inom alla relevanta studiediscipliner.

När Strålsäkerhetsmyndigheten gör sina bedömningar baserar vi dem på det samlade och aktuella forskningsläget. Myndigheten har bland annat ett vetenskapligt råd med forskare från flera vetenskapliga discipliner. Rådet har till uppgift att beakta all relevant forskning som publicerats i granskad engelskspråkig vetenskaplig litteratur och sammanställer varje år en rapport. Våra bedömningar baseras även på andra tunga instansers expertis, såsom Världshälsoorganisationen (WHO), EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR) och den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP), som är en av WHO erkänd expertinstans.

Debattörerna refererar också till politiska beslut i sin artikel. Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningar utifrån vetenskapliga fakta och inte politiska ställningstagande. Det är inte heller Strålsäkerhetsmyndighetens sak att beakta icke strålskyddsrelaterade hälsorisker.

De referensvärden som finns i Sverige följer EU:s riktlinjer. Referensvärdena skyddar mot alla säkerställda hälsoeffekter. I de fall där det finns vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker vid nivåer under referensvärdena är det befogat att tillämpa försiktighet till dess forskningsläget har klarnat. Ett sådant exempel är att Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar handsfree vid samtal i mobiltelefon.

Det finns således ingen anledning att av strålskyddsskäl avråda från att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.

/Torsten Augustsson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm