avtal lärare

Lärarfacken och motparten SKR hade inte kommit överens när sista datum för förhandlingarna gick ut i dag.

| Foto: Shutterstock
Arbetsmiljö

Inget nytt läraravtal före deadline – HÖK18 förlängs

Trots månader av förhandlingar är lärarfacken och SKR inte överens om ett nytt avtal på det kommunala området.
Det nuvarande avtalet förlängs därför temporärt.

Strax före jul sade lärarfacken upp det nuvarande avtalet på det kommunala området HÖK18 (Huvudöverenskommelse 2018) och lämnade samtidigt över sina nya yrkanden till motparten Sveriges kommuner och regioner (SKR). Sedan januari har parterna förhandlat. Under den senaste veckan har förhandlingarna varit extra intensiva. Så sent som på onsdagskvällen pågick de fortfarande.

Trots det har parterna inte kunnat komma överens. Avtalet HÖK18, som gick ut den 31 mars, har därför förlängts temporärt.

Enligt Skolvärldens uppgifter är knäckfrågan framför allt lärarnas arbetsmiljö. Facken vill i avtalet ha tydliga skrivningar som förbinder kommunerna att systematiskt, och på varje skola, arbeta för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och minska deras arbetsbelastning.

Som Skolvärlden rapporterat om tidigare är många lärare och studie- och yrkesvägledare mycket kritiska till hur HÖK18 har fungerat i praktiken. Lärarnas Riksförbunds utvärdering visar bland annat att löften om minskad arbetsbelastning, förbättrad arbetsmiljö och en lönestruktur som premierar erfarenhet och kontinuitet i stor utsträckning inte har infriats.

En central del i HÖK18 är att det lokalt, på varje skola som omfattas av avtalet, ska arbetas systematiskt med lärarnas arbetsmiljö, en slags skol-OSA (OSA = organisatorisk och social arbetsmiljö).

I höstas genomförde LR en enkätundersökning bland medlemmar och ombud inom kommunal sektor kring HÖK18 som bland annat visar:

Ungefär var fjärde svarande medlem uppgav att det på deras skola bedrevs ett systematiskt arbete kring arbetstid och arbetsbelastning i syfte att förbättra personalens arbetsmiljö.

Enbart 14 procent av kommunombuden uppgav att skol-OSA-arbete bedrivs på samtliga eller nästan samtliga skolor i deras kommun. Ofta ”fastnar” arbetet på förvaltningsnivå.

En mycket klar majoritet av de svarande lärarna, oavsett om de arbetar i grund- eller gymnasieskolan, bedömer sin arbetsbelastning som alldeles för hög.

Enligt en enkätundersökning som Skolvärlden gjorde häromåret bland LR:s kommunombud levde en majoritet av kommunerna då inte upp till skrivningarna i avtalet.

Om parterna inte själva kan komma överens ska det, enligt avtal mellan parterna, utses medlare.

Kommentera