avtal_1

62 procent av de fackliga ombud som svarade i Skolvärldens enkät svarade att deras kommun inte lever upp till HÖK 18.

| Foto: Erik Nylund
Avtalet

6 av 10 ombud: Kommunerna lever inte upp till avtalet

Många kommuner lever inte upp till skrivningarna i avtalet HÖK 18, enligt Skolvärldens enkätundersökning bland fackligt aktiva lärare.
Det som framför allt brister är arbetsmiljöarbetet och satsningar på att höja erfarna lärares löner.

Avtalet i korthet
 • Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020. Löneöversynen för 2018 kan nu genomföras och slutföras. När löneöversynerna är klara ska ny lön betalas ut med full retroaktivitet per den 1 april 2018.
 • Löneavtalet anger ingen procentsats för utfallet vare sig för kollektivet eller individen. 
 • Arbetsgivarens ansvar för att arbeta strategiskt med lönestrukturen betonas och erfarenhet hos yrkesskickliga lärare ska värderas.
 • Varje skola åläggs att förstärka sitt arbete med arbetstid, arbetsbelastning och organisation för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Detta arbete ska följas upp både lokalt och centralt. 
 • Avtalet gäller till 31 mars 2021.

Partsgemensamma arbeten innebär att lärarfacken och arbetsgivare tillsammans ska arbeta vidare med dessa frågor under avtalsperioden:

 • Genomlysning av avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende: Parterna avser att gemensamt samla in och analysera lokala erfarenheter och arbetsmiljöeffekter av avtalets villkor.
 • Förebygga ohälsa: Centrala parter ska gemensamt inspirera och stödja lokala parter i deras arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och därmed minska sjuktalen.
 • Stödmaterial för dialog om arbetsbelastning och arbetstider: I strävan efter en god arbetsmiljö och en verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning och rätt använd kompetens inom skola och förskola, kommer centrala parter att utveckla ett gemensamt underlag för dialogen om arbetsbelastning och arbetstider. 
 • Förtydliganden angående lovskola: Parterna ska göra en gemensam insamling och analys av lokala erfarenheter och tillämpning i syfte att enas om en långsiktig lösning som inbegriper lovskolan.
 • Stöd till lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning: Centrala parter ska tillhandahålla relevanta verktyg och material avseende viktiga områden kopplade till lokala arbetsgivares och fackliga företrädares arbete med strategisk kompetensförsörjning.
 • Stödmaterial om lön och lönestruktur: Centrala parter ska uppdatera redan framtaget stödmaterial för det lokala arbetet med lön och lönestruktur.
 • Förtroendeskapande arbete: Centrala parter ska bidra till ett långsiktigt förtroendeskapande arbete och tydliggör därför ett antal gemensamma ställningstaganden i avtalet.

För drygt ett år sedan, i september 2018, tecknade lärarfacken och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ett nytt centralt avtal som gäller fram till 31 mars 2021.

Lönestrukturer och arbetsmiljö är två av avtalets fokusområden.

– Det här är ett centralt avtal, men det innehåller tydliga skrivningar om att kommunerna ska ta tag i arbetsmiljöarbetet lokalt, på varje arbetsplats, för varje medlem. Menar man allvar från SKL:s sida att man vill göra någonting åt det här så är det upp till bevis nu, sade LR:s ordförande Åsa Fahlén i samband med att avtalet presenterades.

Ulf Olsson (S), ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation förklarade:

– Vi kommer jobba tillsammans med lärarfacken i varje enskild kommun.

Vi är nu nere och gnager på benen.

Under augusti och september i år genomförde Skolvärlden en enkätundersökning bland LR:s 290 kommunombud om deras bild av besparingar, arbetsmiljö och liknande i grundskolan. 54 procent av ombuden valde helt eller delvis att delta i undersökningen.  

På frågan om de anser att deras kommun ”bryter” mot avtalet HÖK 18 svarade 62 procent av ombuden ja. 28 procent svarade nej och övriga ”tveksamt” eller att de inte visste.

Dan Åberg, biträdande kommunombud Umeå, berättar om en skolvardag med återkommande besparingar.

– Vi är nu nere och gnager på benen. Vi får till exempel vikariera för varandra om någon är sjuk, det finns knappt några speciallärarresurser kvar och så vidare. Vi skriver risk- och konsekvensanalyser och rapporter över arbetsmiljömässiga brister. Men det händer ingenting. Det känns lite som att spotta i motvind när man för fram kritik. Det är otroligt frustrerande.

Lever arbetsgivaren upp till skrivningarna i HÖK 18 kring exempelvis arbetsmiljön?

– Nej, inte alls. Rektorerna ska till exempel se till att lärarnas arbetssituation balanseras. Men det upplever vi inte sker. Det är mycket som är tokigt.

Premieras erfarna lärare lönemässigt?

– Nej, även om det finns bra skrivningar i avtalet om att så ska ske. Lärarna här har en hyfsad löneutveckling fram tills att de är 45 år. Efter 50 är den riktigt dålig. Det återstår nu att se vad som händer i samband med lönerevisionen i april. Gör man inget nu kommer det att ta hus i helvete. Samtidigt ska det sparas mycket på skolan…

I Enköping är arbetet med att implementera avtalet i gång. Det har bland annat arrangerats lokala workshops och i mitten på december ska alla skolor rapportera in vilka åtgärder som är viktigast att genomföra på respektive skola och vilket stöd man behöver för att kunna göra det, berättar Jenny Wibrell som är LR:s kommunombud i Enköping.

– En central fråga är lärarnas arbetsbelastning som redan är för stor och som riskerar att öka med tanke på alla nedskärningar som pågår. Som vi ser det följer man från kommunens sida inte avtalet när man skär ned som man gör.

– När det gäller lönemässig prioritering av erfarna lärare har arbetsgivaren hittills inte velat lyssna på oss. Men det måste de göra när löneavstämningen drar igång igen. Det står tydligt i avtalet, så det går inte längre att undvika vilket är bra. Det grundläggande problemet är dock nedskärningarna. Politikerna i Enköping tycker att de satsar på skolan, men det gör de inte.

Från fackligt håll kommer vi att fortsätta att trycka på.

Även Thomas Ekholm, LR:s kommunombud i Skellefteå, menar att det finns många goda intentioner i HÖK 18, till exempel när det gäller arbetsmiljö och satsningar på erfarna lärare.

– Men det spelar ingen roll vad som står i avtalen om man inte jobbar aktivt med dem. Vi upplever till exempel att arbetsgivaren inte arbetar tillräckligt snabbt och målinriktat när det gäller förbättringar av arbetsmiljön. Konkreta åtgärder saknas. Dessutom gör alla nedskärningar att arbetsmiljön försämras ytterligare vilket rimmar mycket illa med avtalets intentioner om att det ska arbetas aktivt med att förbättra den.

– Jag hoppas på en ändring under andra delen av avtalsperioden och att vi då kan ha ett bättre gemensamt arbete med arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Det är viktigt att fortsätta diskussionen och inte ge upp. 

Satsas det i Skellefteå lönemässigt på erfarna lärare?

– Nej. I det som arbetsgivaren presenterat för oss finns det inga sådana intentioner. Men från fackligt håll kommer vi att fortsätta att trycka på för att så ska ske.

 Vad är orsaken till att man från arbetsgivarens sida inte lever upp till avtalets intentioner?

– Arbetsgivaren säger att den ekonomiska situationen är tung och eftersom det är SKL centralt som tecknat HÖK 18 och vi har kommunalt självstyre så blir avtalet uddlöst. En tydligare statlig styrning kring finansieringen av skolan behövs. 

Kommentera