Annons
62 procent av de fackliga ombud som svarade i Skolvärldens enkät svarade att deras kommun inte lever upp till HÖK 18. Foto: Erik Nylund

6 av 10 ombud: Kommunerna lever inte upp till avtalet

Publicerad 13 november 2019

Fakta

Avtalet i korthet

 • Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020. Löneöversynen för 2018 kan nu genomföras och slutföras. När löneöversynerna är klara ska ny lön betalas ut med full retroaktivitet per den 1 april 2018.
 • Löneavtalet anger ingen procentsats för utfallet vare sig för kollektivet eller individen. 
 • Arbetsgivarens ansvar för att arbeta strategiskt med lönestrukturen betonas och erfarenhet hos yrkesskickliga lärare ska värderas.
 • Varje skola åläggs att förstärka sitt arbete med arbetstid, arbetsbelastning och organisation för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Detta arbete ska följas upp både lokalt och centralt. 
 • Avtalet gäller till 31 mars 2021.

Partsgemensamma arbeten innebär att lärarfacken och arbetsgivare tillsammans ska arbeta vidare med dessa frågor under avtalsperioden:

 • Genomlysning av avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende: Parterna avser att gemensamt samla in och analysera lokala erfarenheter och arbetsmiljöeffekter av avtalets villkor.
 • Förebygga ohälsa: Centrala parter ska gemensamt inspirera och stödja lokala parter i deras arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och därmed minska sjuktalen.
 • Stödmaterial för dialog om arbetsbelastning och arbetstider: I strävan efter en god arbetsmiljö och en verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning och rätt använd kompetens inom skola och förskola, kommer centrala parter att utveckla ett gemensamt underlag för dialogen om arbetsbelastning och arbetstider. 
 • Förtydliganden angående lovskola: Parterna ska göra en gemensam insamling och analys av lokala erfarenheter och tillämpning i syfte att enas om en långsiktig lösning som inbegriper lovskolan.
 • Stöd till lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning: Centrala parter ska tillhandahålla relevanta verktyg och material avseende viktiga områden kopplade till lokala arbetsgivares och fackliga företrädares arbete med strategisk kompetensförsörjning.
 • Stödmaterial om lön och lönestruktur: Centrala parter ska uppdatera redan framtaget stödmaterial för det lokala arbetet med lön och lönestruktur.
 • Förtroendeskapande arbete: Centrala parter ska bidra till ett långsiktigt förtroendeskapande arbete och tydliggör därför ett antal gemensamma ställningstaganden i avtalet.

Relaterat

Många kommuner lever inte upp till skrivningarna i avtalet HÖK 18, enligt Skolvärldens enkätundersökning bland fackligt aktiva lärare.
Det som framför allt brister är arbetsmiljöarbetet och satsningar på att höja erfarna lärares löner.

För drygt ett år sedan, i september 2018, tecknade lärarfacken och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ett nytt centralt avtal som gäller fram till 31 mars 2021.

Lönestrukturer och arbetsmiljö är två av avtalets fokusområden.

– Det här är ett centralt avtal, men det innehåller tydliga skrivningar om att kommunerna ska ta tag i arbetsmiljöarbetet lokalt, på varje arbetsplats, för varje medlem. Menar man allvar från SKL:s sida att man vill göra någonting åt det här så är det upp till bevis nu, sade LR:s ordförande Åsa Fahlén i samband med att avtalet presenterades.

Ulf Olsson (S), ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation förklarade:

– Vi kommer jobba tillsammans med lärarfacken i varje enskild kommun.

Vi är nu nere och gnager på benen.

Under augusti och september i år genomförde Skolvärlden en enkätundersökning bland LR:s 290 kommunombud om deras bild av besparingar, arbetsmiljö och liknande i grundskolan. 54 procent av ombuden valde helt eller delvis att delta i undersökningen.  

På frågan om de anser att deras kommun ”bryter” mot avtalet HÖK 18 svarade 62 procent av ombuden ja. 28 procent svarade nej och övriga ”tveksamt” eller att de inte visste.

Dan Åberg, biträdande kommunombud Umeå, berättar om en skolvardag med återkommande besparingar.

– Vi är nu nere och gnager på benen. Vi får till exempel vikariera för varandra om någon är sjuk, det finns knappt några speciallärarresurser kvar och så vidare. Vi skriver risk- och konsekvensanalyser och rapporter över arbetsmiljömässiga brister. Men det händer ingenting. Det känns lite som att spotta i motvind när man för fram kritik. Det är otroligt frustrerande.

Lever arbetsgivaren upp till skrivningarna i HÖK 18 kring exempelvis arbetsmiljön?

– Nej, inte alls. Rektorerna ska till exempel se till att lärarnas arbetssituation balanseras. Men det upplever vi inte sker. Det är mycket som är tokigt.

Premieras erfarna lärare lönemässigt?

– Nej, även om det finns bra skrivningar i avtalet om att så ska ske. Lärarna här har en hyfsad löneutveckling fram tills att de är 45 år. Efter 50 är den riktigt dålig. Det återstår nu att se vad som händer i samband med lönerevisionen i april. Gör man inget nu kommer det att ta hus i helvete. Samtidigt ska det sparas mycket på skolan...

I Enköping är arbetet med att implementera avtalet i gång. Det har bland annat arrangerats lokala workshops och i mitten på december ska alla skolor rapportera in vilka åtgärder som är viktigast att genomföra på respektive skola och vilket stöd man behöver för att kunna göra det, berättar Jenny Wibrell som är LR:s kommunombud i Enköping.

– En central fråga är lärarnas arbetsbelastning som redan är för stor och som riskerar att öka med tanke på alla nedskärningar som pågår. Som vi ser det följer man från kommunens sida inte avtalet när man skär ned som man gör.

– När det gäller lönemässig prioritering av erfarna lärare har arbetsgivaren hittills inte velat lyssna på oss. Men det måste de göra när löneavstämningen drar igång igen. Det står tydligt i avtalet, så det går inte längre att undvika vilket är bra. Det grundläggande problemet är dock nedskärningarna. Politikerna i Enköping tycker att de satsar på skolan, men det gör de inte.

Från fackligt håll kommer vi att fortsätta att trycka på.

Även Thomas Ekholm, LR:s kommunombud i Skellefteå, menar att det finns många goda intentioner i HÖK 18, till exempel när det gäller arbetsmiljö och satsningar på erfarna lärare.

– Men det spelar ingen roll vad som står i avtalen om man inte jobbar aktivt med dem. Vi upplever till exempel att arbetsgivaren inte arbetar tillräckligt snabbt och målinriktat när det gäller förbättringar av arbetsmiljön. Konkreta åtgärder saknas. Dessutom gör alla nedskärningar att arbetsmiljön försämras ytterligare vilket rimmar mycket illa med avtalets intentioner om att det ska arbetas aktivt med att förbättra den.

– Jag hoppas på en ändring under andra delen av avtalsperioden och att vi då kan ha ett bättre gemensamt arbete med arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Det är viktigt att fortsätta diskussionen och inte ge upp. 

Satsas det i Skellefteå lönemässigt på erfarna lärare?

– Nej. I det som arbetsgivaren presenterat för oss finns det inga sådana intentioner. Men från fackligt håll kommer vi att fortsätta att trycka på för att så ska ske.

 Vad är orsaken till att man från arbetsgivarens sida inte lever upp till avtalets intentioner?

– Arbetsgivaren säger att den ekonomiska situationen är tung och eftersom det är SKL centralt som tecknat HÖK 18 och vi har kommunalt självstyre så blir avtalet uddlöst. En tydligare statlig styrning kring finansieringen av skolan behövs. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons