helena_linge
Ny rapport

”Jobba med värdegrundsfrågor hela tiden”

För att skapa en trygg skola som är tolerant mot alla oavsett identitetsuttryck måste man satsa på studiero och arbete mot kränkningar. Det är slutsatsen i en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

I en tidigare undersökning från Lärarnas Riksförbund uppgav drygt 70 procent av de tillfrågade lärarna att de arbetar på skolor som är generellt toleranta gentemot kollegor och elever som är öppet homo- eller bisexuella – medan drygt en tiondel tycker att deras skola är intolerant gentemot gruppen.

Den nya rapporten ”En skola för alla, en skola utan kränkningar” har analyserat sambanden mellan trygghet, studiero och åtgärder mot kränkningar i svenska skolor. Slutsatserna baseras på Skolinspektionens skolenkät 2013 med svar från nära 14 000 elever och 5700 lärare.

– Det verkar finnas tre viktiga grunder för trygghet i skolan, dels att man respekterar varandras olikheter och dels att studieron är god. För att det ska lyckas behöver lärare tid till att förbereda en bra undervisning som fångar eleverna. Lärare som har tillräckligt med tid kan också lättare se alla elever och uppfatta kränkningar. Det tredje är att skolan arbetar aktivt mot kränkande behandling, säger Lärarnas Riksförbunds vice ordförande Helena Linge.

Rapporten visar att många av eleverna känner sig trygga, men spridningen är stor mellan skolorna. Detsamma gäller hur skolorna arbetar med att förhindra kränkningar mot bland annat hbtq-personer.

– Det beror till viss del på att förutsättningarna skiljer sig mellan huvudmännen och skolor bland annat när det gäller lärarfortbildning och förberedelsetid. Skolledarnas engagemang i dessa frågor har också stor betydelse eftersom de har det övergripande ansvaret för att lärare får och hinner diskutera värdegrundsfrågor, att vi som lärare har möjlighet att reflektera över normkritiskt förhållningssätt i den ordinarie undervisningen och att de här frågorna finns med i de ordinarie diskussionerna på skolan.

Helena Linge fortsätter:

– Jag tror att många skolor som lyckas i sitt värdegrundsarbete har haft någon på skolan som påmint om de här frågorna, någon eldsjäl eller ögonöppnare, men det räcker inte. Skolledaren måste tycka att det här är viktigt och att skolan, inklusive eleverna, måste jobba med frågorna hela tiden för att man ska behålla respekten för varandra i skolan. Respekt och acceptans ska en inte ta för självklart. Det måste vinnas om och om igen, säger Helena Linge.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet efterfrågar Helena Linge, Sveriges Skolledarförbunds vice ordförande Ingela Fondin och Sveriges Elevkårers ordförande Mattias Hallberg flera åtgärder för att skolan ska kunna säkerställa en trygg och säker miljö för elever och lärare:

  • Skolledningen har det övergripande ansvaret för arbetet mot kränkningar. Lärare och annan personal ska agera tydligt och bestämt mot alla former av kränkningar.
  • Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för att lärarna ska kunna upprätthålla studiero och trygghet. Det ska också innefatta rutiner för hur skollagens sanktionsmöjligheter ska kunna användas.
  • Kränkningar i skolan bör polisanmälas. 
  • Skolledningen behöver se till att hela verksamheten genomsyras av ett normkritiskt perspektiv, att lärarna har kompetens och att läromedlen hjälper till med ett normkritiskt perspektiv.
Kommentera