johanna_jaara_astrand_bild

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Foto: Magnus Glan/ Lärarförbundet

Organisering 

Lärarförbundet: ”Ett viktigt steg i rätt riktning”

Lärarfacken ser över möjligheterna att bilda en ny organisering av landets lärare till respektive kongress nästa år – ett beslut som har väckt starka känslor inom lärarkåren. 
– Det här är ingen ”quick fix”, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Under tisdagen annonserade båda lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, att man ska samtala för att hitta konturerna av en ny organisering av lärare.

I höst kommer förbunden att samtala och se om man tillsammans kan hitta konturerna av en eventuell ny organisering. Gör man det kommer Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse att lägga fram ett förslag till kongressen i maj 2020, och Lärarförbundet kommer att kalla in till en extrakongress vid samma tidpunkt.

– Lärarförbundet har sedan länge haft en tanke om att de vill göra någonting gemensamt. Från LR:s håll har inte det trycket funnits, men vi ser nu att våra medlemsgrupper blir allt mer lika varandra. Vi måste hela tiden fundera över hur vi organiserar oss – och det har gjort att vi nu ska försöka se om vi kan hitta något som är bättre för medlemmarna än det vi har i dag, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, ser positivt på att förbunden nu tar steget och vill samtala om en ny organisering av landets lärare.
 
– Den situationen vi har nu är någonting som vi har kommit fram till gemensamt i LR:s styrelse och Lärarförbundets styrelse. Upprinnelsen är den utvärderingen av samverkansavtalet som vi genomfört under våren. Det tecknades 1996 och har faktiskt inte utvärderats sedan dess, säger hon till Skolvärlden.
 
– Vi konstaterar att många av de problem och utmaningar som svensk lärarkår står i är gemensamma för oss och LR. Den stora lärarbristen, den tuffa arbetsbelastningen, försämrad likvärdighet i svensk skola och det kräver en starkare och mer samlad lärarröst för att stärka lärarkårens ställning och villkor. Att vi nu har likalydande beslut i styrelsen ser jag som otroligt viktigt och nödvändigt.
 
Är detta ett steg i rätt riktning tycker du?
 
– Det är ett jätteviktigt steg i rätt riktning. Men det är, som vi alla vet, en jättesvår fråga. Vi har organiserat oss parallellt från varandra i många år. Det har inte funnits någon annan tanke och vilja inom LR, och det är inte säkert att den finns nu heller i medlemsled, säger Johanna Jaara Åstrand.
 
Nyheten har väckt många frågor bland medlemmar. Nu efterfrågar lärare konkreta exempel på vad en ”ny organisering av Sveriges lärare” skulle kunna innebära. Vad kan du säga om det? 
 
– Att det är de svaren vi måste ta reda på. Vår ambition är att ha en involverande process för såväl medlemmar som för förtroendevalda, för att få in synpunkter på detta. Vi kan inte, och ska inte, gå händelserna i förväg – utan vi inleder den här processen nu med målet att kunna lägga fram välförankrade och genomarbetade förslag till våra kongresser.
 
Hoppas du att samtalen ska leda till en sammanslagning av förbunden?
 
– Sammanslagning är inte något vi diskuterar nu. Men jag hoppas verkligen att vi hittar en ny ordning för hur vi organiserar svensk lärarkår. För det är tveklöst så att dagens ordning inte levererar den medlemsnytta som kan förväntas som medlem av sitt fackförbund. Det har inte heller lett till att vi har ökat organisationsgraden – tvärtom så har den minskat under en lång period. Den minskar för hela arbetsmarknaden, men också för lärarkåren. Det är allvarligt. 
 
– Att vi har varit två förbund har gjort att vi har behövt motivera det. Vilket då många gånger har lett till att vi behöver positionera oss, och i vissa fall även motarbeta varandra. Det är att spela såväl motparter i händerna som att lägga resurser på fel saker. 
 
Så drömmen hade varit en sammanslagning?
 
– Det är ju en fråga som har funnits länge inom Lärarförbundet, men det har inte varit en framkomlig väg tidigare. Det vi nu är överens om är att se över möjligheterna att skapa något helt nytt.
 
En del är positiva till beslutet, medan andra är desto mer kritiska. Hur ser du på de som är kritiska till det som presenteras?
 
– Vi har förväntat oss hela spektrat av reaktioner så klart. Det brukar följas av att man presenterar förändringsförslag. Att det kommer negativa reaktioner, men väldigt mycket mer positiva reaktioner, och att det är kombinerat med en rad frågor det ser jag som helt självklart.
 
Lärarnas Riksförbund har en ordinarie kongress i maj 2020. Därför kommer Lärarförbundet att kalla in till en extrakongress vid samma tidpunkt. Vad vore drömscenariot efter kongressen?
 
– Målsättningen är att vi ska kunna komma fram med ett förslag som kongressen ska kunna fatta likalydande beslut kring. Det är ingen som startar upp den här processen med målsättningen att misslyckas. Men även om vi har två separata kongresser som fattar likalydande beslut om att göra någonting nytt så krävs det då ytterligare kongress för att i sådana fall skapa det nya. Det här är ingen ”quick fix”. 

Kommentera