begler_full
Foto: Skolinspektionen
Frånvaro 

Ny kritik för frånvarande elever

Kommuner över hela landet har problem med frånvarande elever. Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler är oroad.
– Skolan måste reagera tidigt och hålla koll, säger hon.

Frånvaro

Det saknas statistik på exakt antal elever som inte kommer till skolan.
Enligt Skolverkets studie i slutet av vårterminen 2009 var 1 650 elever fullständigt frånvarande utan giltiga skäl sedan minst en månad.
Av dem hade 600 varit borta hela vårterminen eller längre.

Skolinspektionen fortsätter att kritisera skolor som inte lyckas motivera elever att stanna i eller komma tillbaka till skolan. Skolvärlden skrev om myndighetens rapport om frånvaroproblem på yrkesgymnasium förra veckan. Nu breddas kritiken till att omfatta alla huvudmän och skolledare, som uppmanas bli bättre på att hjälpa elever med hög frånvaro tillbaka till skolan och vidare med studierna.

– Skolorna och deras huvudmän måste göra allt för att försöka få tillbaka elever som varit borta från skolan utan giltig orsak en längre tid. Många ger upp för lätt, säger Ann-Marie Begler.

Under våren har Skolinspektionen haft särskild fokus på ärenden med elever som har omfattande frånvaro. 73 fall har behandlats och har i många fall lett till förelägganden om särskilt stöd och andra åtgärder. I sex fall har Skolinspektionen utdömt vite.

Ann-Marie Begler hänvisar till fall där elever tillåts fortsätta uppåt i årskurserna trots omfattande frånvaro och trots att de inte når kunskapskraven.

– Jag är mycket kritisk till att det finns rektorer som flyttar upp elever utan att aktivt ta ställning till vad som är lämpligast för eleven. Skolan måste tidigt reagera på omfattande frånvaro och hålla koll på att eleverna når de kunskapskrav som finns och sätta in stöd under hela skoltiden, säger hon.

Skolinspektionen talar inte om exakt hur huvudmän och rektorer ska gå tillväga för att åtgärda problemen, men påpekar att det finns hjälp utanför skolan som kan kallas in. Exempelvis socialtjänsten, barnpsykiatrin och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Det är inte vår uppgift att föreskriva exakt hur kommunerna ska lösa problemen, vår uppgift är att ta ställning till om kommunen har gjort tillräckligt för att få eleven tillbaka. Det vi däremot bland annat gör är att peka på möjliga åtgärder som kommunen kan vidta, exempelvis anlita expertis, samverka med socialnämnden, och/eller sätta i stödåtgärder, säger Ann-Marie Begler.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm