Skolinspektionen

Skolinspektionen: Yrkesgymnasier för dåliga på att hindra avhopp

I en ny rapport om avhopp från yrkesprogrammen riktar Skolinspektionen skarp kritik mot 30 gymnasieskolor för otillräckligt förebyggande arbete.

Läs rapporten

Hela rapporten ”Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott” hittar du på 
Skolinspektionens webbplats.

Myndigheten har valt ut skolor med hög andel studieavbrott och granskat hur de stöttar eleverna att möta utbildningens krav och nå godkända betyg. Intervjuer har gjorts med 126 elever som riskerar att inte nå sin examen, och även deras mentorer, lärare, rektor samt skolans elevhälsoteam. Slutsatsen är att nästan ingen av de granskade skolorna har ett effektivt system för att hantera elever som inte dyker upp på lektionerna.

Det saknas kommunikation mellan lärare, rektor och annan personal kring frånvarande elever och de insatser som görs är ofta slupmässiga och dåligt anpassade till just den aktuella elevens situation. Eleverna tycker inte att lärarna lyssnar när de berättar vad de behöver.

– Ansvariga skolhuvudmän måste säkra att varje skola ger elever med frånvaroproblematik de allra bästa förutsättningarna att nå en yrkesexamen. En bra början är att lyssna på elevens egen beskrivning av sin skolsituation och se till att elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd också får det. Samverkan mellan lärare och elevhälsan behöver också säkras så att stödinsatser som sätts in leder till önskat resultat, säger Mårten Petersson, projektledare på Skolinspektionen.

Personal på skolorna lyfter att elever i riskzonen för att missa examen ofta har en hel livssituation som är svår för skolan att hantera.

Brister som uppmärksammas i rapporten är:

  • Undervisningen inte utgår från elevernas behov
  • Skolan utreder inte varför en elev är frånvarande
  • Skolan följer inte upp stödinsatser
  • Mentorns roll är otydlig
  • Brist på förtroende mellan lärare och elever
  • Skolan använder elevhälsans kompetens för lite

 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm