skolverket_klassrum_tomt
Kurs- och ämnesplaner

Nya förslag: Så vill Skolverket förändra kursplanerna

Skolverket har presenterat förbättringar som man vill göra av kurs- och ämnesplaner. 
Bland annat vill myndigheten se en ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna. 

Skolverkets konkreta exempel:

De fullständiga förslagen på riktlinjer och konkreta exempel på hur kurs- och ämnesplaner kan se ut när de förändras efter riktlinjerna finns på skolverket.se. Läs mer här.

Skolvärlden har tidigare under 2018 skrivit om att Skolverket inlett förarbetet inför kommande revideringar av kurs- och ämnesplanerna. 

Under fjolårshösten drog myndigheten igång arbetet med en översyn av kurs- och ämnesplanerna. Syftet med arbetet har varit att skapa en bättre balans mellan faktakunskaper och förmågor, se över att det finns en rimlig balans mellan innehåll och tid för undervisning och att skapa förbättrade kunskapskrav för att underlätta betygssättningen för lärare.

I oktober gick Skolverket ut och frågade landets lärare – men också ämnesexperter, forskare, intresseorganisationer, och fackförbund – vad de tänkte kring de utmaningar och utvecklingsbehov som de såg i kurs- och ämnesplaner samt mer specifika frågor kring det centrala innehållet. Intresset var stort bland lärarna, ungefär 5 000 svarande från olika skolformer. 

Nu har Skolverket kommit in i en ny fas i arbetet och under tisdagen presenterade man förslag på riktlinjer till hur man skulle kunna förändra kurs- och ämnesplanerna mer konkret.

Några centrala delar i förslagen är att:

  • tydligare betona faktakunskaper i kurs- och ämnesplaner där det idag inte är tillräckligt tydligt
  • i högre grad anpassa kurs- och ämnesplanerna efter stadium, skolform och undervisningstid eller poängomfattning i gymnasiekurser
  • tydligare visa på kunskapsutvecklingen mellan stadierna i grundskolan och mellan de olika gymnasiekurserna i ett ämne
  • göra kunskapskraven mindre detaljerade. 

I samband med presentationen av förslagen har Skolverket även illustrerat med några enkla exempel på hur det skulle kunna se ut i några olika kurs- och ämnesplaner. 

– Vi har tagit fram exempel på hur det ungefär, i väldigt enkel form, hur det skulle kunna se ut i slutändan. Jag måste påpeka att vi inte har presenterat några färdiga ämnesplaner utan vi vill illustrera de generella riktlinjerna genom de här exemplen, säger Ann-Christin Hartman, enhetschef på Skolverket på enheten för styrdokumentsutveckling, till Skolvärlden. 

Hur mycket spelade lärarnas synpunkter in i det som ni slutligen landade i?

– De synpunkter som vi fick in ifrån lärare låg väldigt nära vår egen bild av utvecklingsbehoven. Det beror sannolikt på att vi delvis har byggt vår kunskap under åren på samtal och utvärderingar av lärares erfarenheter. Det är förstås fortsatt viktigt för oss att veta att vi är på rätt kurs, säger hon.

Nu vill Skolverket återigen ha lärarnas synpunkter på förslagen på riktlinjer till hur man skulle kunna förändra kurs- och ämnesplanerna mer konkret. Till och med 27 januari finns möjligheten för lärare att ge synpunkter via myndighetens webbplats (länk till enkäten).

– Vi är jätteintresserade av att höra vad lärarna tycker, eftersom att hela syftet med det här är att det ska bli så användbara verktyg som möjligt för lärarna att använda i sin undervisning. Vi försöker ligga så nära professionen som möjligt i att inhämta synpunkter i vårt utvecklingsarbete. Kommer det många lärarröster så är det klart att det finns en stor chans till att påverka. 

För den redan undervisande läraren tror Ann-Christin Hartman att man redan nu kan få en ganska bra bild av riktlinjerna och hur förändringarna kommer att bli framöver. 

– Det tror jag. Utöver detta har Skolverket även skickat ut riktade frågor till myndighetens samarbetspartners och efter det väntar ett arbete med att se över förslagen och i vilken utsträckning de kommer att påverka de här riktlinjerna som man tar fram, säger Ann-Christin Hartman och tillägger:  

– Sedan väntar den skarpa revideringen och då kommer man att börja skriva fram nya förslag på nya kurs- och ämnesplaner. 

Förslag till nya kurs- och ämnesplaner och kunskapskrav kommer att läggas fram under 2019. Förutsatt att regeringen fattar beslut kan de börja gälla från och med höstterminen 2020.

Kommentera