Kritik

”Problematiskt dölja bristen på sva-lärare”

Timplanen är ingen bra utgångspunkt för att dimensionera utbildningen när det gäller lärare i svenska som andraspråk. Det menar Karin Sandwall, NC, som är kritisk till att UKÄ:s rapport döljer behovet av sva-lärare.

Tidigare i vecka presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en rapport där man utifrån registerdata kartlagt antalet examinerade lärare och vilka ämnen som ingår i lärarnas examen. Resultatet jämfördes även med hur stort ämnet är i grundskolans timplan och rapporten ger delvis en ny bild av vilka ämnen som är bristämnen.

Istället för matematik och NO lyftes slöjd, bild och moderna språk fram som ämnen där antalet examinerade är för få i förhållande till ämnets storlek i enligt timplanen.

Rapporten innehåller också en modell för dimensionering av lärarutbildningen.

I rapporten behandlas de två ämnena svenska och svenska som andraspråk (sva) som ett, något som fått Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), att reagera.

– Jag tycker att det är problematiskt att man slagit ihop ämnena och inte redovisar dem var och ett för sig. Genom att redovisa som UKÄ nu gör så ”döljs” bristen på sva-lärare, lärare med examina i detta ämne syns inte alls. Rapporten ger sken av att dimensioneringen av sva-lärare är rätt eftersom ”svenskämnet” totalt ser ut att vara i balans, säger Karin Sandwall.

– Men svenska och svenska som andra språk är olika ämnen, med olika kursplaner och de är anpassade för olika elevers behov. Det är ju därför det finns två ämnen i lärarutbildningen.

Karin Sandwall betonar att hon tycker att det är bra att UKÄ vill problematisera bilden av hur lärarbristen ser ut liksom att man föreslår ett alternativt sätt att beräkna lärarutbildningens dimensionering. 

– Men om lärosätena börjar utgå ifrån UKÄ:s rapport när de ska dimensionera lärarutbildningen kan det få väldigt stora konsekvenser för flerspråkiga elevers möjligheter till framgång i skolan om man inte gör skillnad på ämnena.

Skolverkets rapporter har visat att bristen på behöriga lärare är som störst i svenska som andraspråk.

– Den bilden bekräftas av alla kommuner och skolor som hör av sig till oss och är förtvivlade över att de inte hittar några behöriga sva-lärare. Utifrån vad vi kan se är behovet enormt. Det bör man känna till om man ska dimensionera lärarutbildningen.

UKÄ:s utredare Fredrik Svensson som skrivit rapporten säger att man internt diskuterat för- och nackdelar med sättet att redovisa.

– Grundskolans timplan, som vi utgår ifrån, anger bara de timmar som eleven har rätt till, i antingen svenska eller svenska som andraspråk. Hur proportionerna ser ut mellan ämnena beror bland annat på framtida invandring. Det är jättesvårt att bedöma, generellt, och det är inget jag kan bedöma utifrån det underlag jag utgår ifrån i rapporten, säger Fredrik Svensson.

Vad säger du om kritiken? Kan du förstå oron för att bristen på sva-lärare döljs?

– Ja, det kan jag förstå. Det har inte funnits någon avsikt att dölja detta och det handlar inte om att jag inte förstår skillnaden mellan svenska och svenska som andraspråk. Men jag kan inte säga något om proportionerna mellan ämnena utifrån mitt underlag. Men jag håller med om att när det gäller dimensioneringen svenska kontra svenska som andraspråk krävs andra underlag än det UKÄ presenterar, säger Fredrik Svensson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm