Granskning

Skolinspektionen: Stor brist på studiero

Var tredje elev i årskurs 9 upplever att det inte är studiero i skolan, enligt Skolinspektionens skolenkät. Lärarnas egen bild skiljer sig dock från elevernas.

Skolinspektionen genomför just nu en fördjupad granskning av studieron i skolan, vars resultat ska presenteras senare i vår. Men redan nu presenteras en analys av studieron som bygger på svar från de elever och personal som deltagit i Skolinspektionens skolenkät, 2015. 

I enkäten svarar var tredje elev i årskurs nio att de inte har studiero på lektionerna. Det är också stora skillnader mellan olika skolor. Det finns skolor där nästan samtliga elever upplever god studiero, på andra svarar endast 30 procent att de har studiero på lektionerna.

– Det är allvarligt att alla elever i skolan inte känner det lugn och den ro i skolan som de har rätt till och som bidrar till att de kan följa och tillgodogöra sig undervisningen, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör, Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

De elever som svarat att de har studiero på lektionerna, instämmer i högre grad i påstående att de kan få hjälp av sina lärare när de behöver det.

Enkätsvaren visar dock att lärarnas egen bild av situationen skiljer sig en hel del från elevernas. Medan 33 procent av eleverna i nian svarar ”stämmer ganska dåligt/inte alls” på påståendet ”Jag har studiero”, svarar bara nio procent av lärarna samma sak på påståendet ”Mina elever har studiero”.

Den fördjupade granskning som Skolinspektionen nu genomför ska utgå från lagstiftning och forskning och inkluderar förutom elevenkäter också lektionsobservationer och fördjupade intervjuer i de skolor som ingår i granskningen.

– Syftet är att titta på hur grundskolor med eleverna i årskurserna 7-9 arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen ska visa på de utvecklingsområden som finns och också peka på positiva exempel där arbetet med studiero lyckats väl, säger Helén Ängmo.

Kommentera