Intervju

Skolverket: Formuleringarna är tydligare nu

Skolverket har JO-anmälts för att kunskapskravens formuleringar är för svårbegripliga.
Christina Månberg, chef för gymnasieenheten på Skolverket, håller inte med.
– Läser man hela det centrala innehållet ska det vara lättbegripligt, säger hon.

Vad är din kommentar till anmälan?
– Jag har inte läst själva anmälan, men ur sitt sammanhang är det naturligtvis svårt att förstå en lösryckt mening i ett kunskapskrav, men läser man hela det centrala innehållet ska det vara lättbegripligt. Tanken är att eleven och läraren ska jobba med ämnesplanen tillsammans för att få en gemensam förståelse. Vi har skrivit kunskapskraven med lärarnas profession för ögonen. I möjligaste mån har vi tänkt att elever och föräldrar ska förstå, men samtidigt behöver man använda ett ämnesspecifikt språk för att beskriva begrepp i varje ämne.

Tycker du att kunskapskraven är begripliga?
– I sitt sammanhang och när man bearbetar dem tillsammans med lärare, ja. Det är professionens språk och de är skrivna för lärarna som kan ämnena.

Nyckelorden i kunskapskraven är ofta relativa. Är det inte svårt för alla Sveriges lärare att ha samma åsikt om vad till exempel ”översiktligt” innebär?
– Ska man säga något om nivåmarkörerna, som det finns 17 stycken av, så är det ord som är desamma i princip alla våra ämnen, och det är för att man ska få en gemensam förståelse i kollegiet, oavsett vilket ämne. Det är klart att ”nyanserat” i matematik är något annat än ”nyanserat” i svenska. Men man ska ändå få en gemensam begreppsapparat och till slut få ett gemensamt bedömarspråk.

Vad är det som säger att ordet ”nyanserat” tolkas likadant på en skola i Pajala och en skola i Malmö?
– Det är det kollegiala samtalet som är jätteviktigt, och det är viktigt att lärarna får tid tillsammans.

Hur ska det sprida sig mellan skolor?
– Genom att det först sker lokalt på skolan, sen regionalt och så vidare. Vi har också en mängd stödmaterial på vår hemsida som också resonerar kring de här begreppen. Men det krävs tid för att sätta sig in i dem tillsammans med kollegorna.

Enligt anmälan finns det incitament för skolor och lärare att tolka kriterierna så att man får så få underkända elever som möjligt. Hur ser du på det?

– Jag tycker kunskapskraven är mycket tydligare i dag, så jag tycker inte att det borde finnas sådana incitament.

Vi har pratat med Per Måhl som håller med anmälaren och säger att han ständigt möter matematiklärare som säger att de inte förstår ett smack av vad det står. Är det en bild du känner igen?

– Nej, den har inte jag mött. Men jag är inte expert på ämnet matematik utan har mer en helhetsbild.

Har du mött den i andra ämnen?

– Att man resonerar kring språket har jag absolut stött på, men det är ju ett arbete man gör. Alla jobbar med ämnesplanerna på sina olika vis. Vi har i vår implementering också försökt vara tydliga med hur ämnesplanen är byggd och hur den ska läsas.

Vad tror du att JO kommer ta för beslut?

– Jag kan inte kommentera det.

För att du inte tagit del av anmälan?

– Precis.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm