bild_0
Replik

Skolverket vänder: Oförändrad timplan i bild i högstadiet

I ett svar på bildläraren Ann-Sofi Viklunds öppna brev meddelar Skolverket, via Skolvärldens debattsida, att man backar från det tidigare förslaget om ny timplan för bildämnet.
Så här skriver Pernilla Sundström Fast, enhetschef på Skolverkets läroplansavdelning:

I ett öppet brev till Skolverket uttrycker bildläraren Ann-Sofi Viklund oro och ilska inför förslaget till ny timplan som nyligen har varit ute på remiss. Många bildlärare i högstadiet, liksom lärare i andra ämnen, har engagerat sig i Skolverkets förslag. Det välkomnar vi eftersom ett remissförfarande finns till just för detta ändamål.

Pernilla Sundström Fast.

Pernilla Sundström Fast. | Foto: Skolverket

De synpunkter som vi har fått in tar vi på största allvar. Synpunkterna kring ämnet bild handlar i stor utsträckning om ämnets status och om bildlärares arbetssituation. Vi föreslog att flytta fem timmar bild från högstadiet, vilket motsvarar ungefär ett lektionstillfälle per termin. I remissvaren framgår det tydligt att bildlärare på högstadiet kan ha många undervisningsgrupper, viket gör att även små justeringar av timplanen kan få stora konsekvenser.

I samråd med Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) kommer Skolverket därför att föreslå en oförändrad timplan i bild i högstadiet. Utredningen lämnar inom kort ett förslag på timplan för grundsärskolan till regeringen. Att timplanerna samordnas är viktigt för de elever i grundsärskolan som är integrerade i grundskolan.

I övrigt när det gäller ämnet bild kommer kursplanernas centrala innehåll att förändras och förstärkas för de yngre eleverna. Därför föreslog vi i remissen att förstärka ämnet i lågstadiet med 10 undervisningstimmar.

Det är många som har tyckt till om förslagen till ny timplan och
det är värdefullt för oss.

När nu Skolverket har regeringens uppdrag att föreslå omfördelning av tid mellan ämnen är det många aspekter vi måste ta hänsyn till. Uppdraget handlar framför allt om att se hur så kallad stoffträngsel kan åtgärdas. Vi ska också särskilt beakta hur elevens val kan användas för att utöka antalet timmar i ämnen där stoffträngseln är särskilt stor. Vi föreslår i remissen att tiden för elevens val tas bort och fördelas på andra ämnen.

Behovet av fler undervisningstimmar är framför allt stort i de samhällsorienterande ämnena, med fokus på historia och samhällskunskap, och i de naturorienterande ämnena. Vi föreslår därför fler undervisningstimmar i dessa ämnen. Ett antal timmar fördelas också till bild, musik och hem- och konsumentkunskap. Någon omvärdering av bildämnets, eller något annat ämnes, status inom ramen för grundskoleutbildningen har inte gjorts.

Det är många som har tyckt till om förslagen till ny timplan och det är värdefullt för oss. Vi kommer nu att grundligt gå igenom alla remissvar och inkomna skrivelser och förhoppningsvis komma fram till ett samlat förslag som i så stor utsträckning som möjligt är väl avvägt för utbildningen som helhet och som är acceptabelt för olika lärargrupper och intressen.

Pernilla Sundström Fast, enhetschef, Skolverkets läroplansavdelning

Kommentera