rebecca_roth_klassrum

Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Introduktionsåret

Studenternas krav: Introduktionsåret måste regleras

Bra handledning är ett måste för nya lärare. Att introduktionsåret skiljer sig så mycket åt mellan olika huvudmän och skolor kräver kraftigare statlig reglering. 
Det menar Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Så säger Skolverket:
 • Den nyanställde läraren har rätt till en introduktionsperiod med mentor. 
 • En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid. 
 • Mentorn ska vara legitimerad och ha tillräcklig erfarenhet av arbetet som lärare.
 • Mentorn ska, så långt det är möjligt, ha samma behörighet som den nyanställde. 
 • I mentorns uppgifter ingår att ge ett individuellt stöd och regelbundet följa den nya lärarens eller förskollärarens arbete. 
 • Det är viktigt att mentorn får tid och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.

Källa: Skolverket

Enligt Skolverket har rektor en skyldighet att utse en mentor och planera en introduktionsperiod för varje nyexaminerad lärare på skolan. Men i praktiken är risken stor att nya lärare inte får det stöd de har rätt till. 

– Rätten till en handledare eller mentor är ett måste för de nyexaminerade lärarna. Som ny lärare är vägvisning och stöttning två grundförutsättningar för en lyckad ingång i yrket. För att skapa möjligheter för ett hållbart yrkesliv för lärare krävs en välutformad och strukturerad plan kring hur man välkomnar nyexaminerade lärare ut i arbetslivet på skolorna, säger Rebecca Roth.

Den planen bör formuleras tydligare från statligt håll, menar hon, eftersom situationen i dag visar att rektorerna inte förmår att ta det ansvar som Skolverket lägger på dem.

– Skolverket säger att introduktionsåret är rektorns ansvar. Men det lite oklart vad en sådan period ska innehålla eller hur den ska genomföras. Ok, man ska ha en mentor, det är bra. Men vad ska den göra? Ska den personen få extra betalt för det? Ska man som ny jobba 100 procent och sedan träffa en mentor utöver den tiden? Jag tycker att det ska vara statligt reglerat och att det ska tydliggöras vad en introperiod ska innehålla, säger Rebecca Roth.

Det finns ingen samlad statistik över hur vanligt det är att nyexaminerade lärare går miste om den start på sitt yrkesliv de har rätt till. Men Rebecca Roth tror att det är mer regel än undantag.

– Jag kan ju bara utgå från det jag hör av studiekamrater och andra fackligt aktiva. Vissa har inte fått någon mentor alls, andra har fått en obehörig. Jag tror att det vanliga är att man inte får sin introduktionsperiod.

Rätten till en handledare eller mentor är ett måste för de nyexaminerade lärarna.

Hon känner också igen situationen att den lära re som kan sina rättigheter och vet att ställa krav kan få ett betydligt bättre introduktionsår än den som överlåter till arbetsgivaren att ta sitt ansvar.

– Det är ju jättebra om fler lärare lär sig vad de har rätt till. Men den som kommer ut och är helt färsk ska inte behöva slåss för det här. Det ska erbjudas ändå.

Hon är orolig för att bristen på stöd ökar mängden avhopp från läraryrket.

– Det får ju inte hända att man inte tar tillvara på de lärare som man får. Det råder ju lärarbrist. Vi vill ju inte att de ska ångra sig när de börjar jobba. Alla jag mött på lärarutbildningen är väldigt engagerade och vill någonting med läraryrket. Men om de sedan kommer ut och blir lämnade ensamma så kan det vara kört. Om de blir vettskrämda under sin första period lämnar de ju yrket, säger hon.

LR Studs krav:
 • Nyexaminerade ska få tjänstenedsättning, främst gällande undervisningstimmar, som inte drabbar lönen.
 • Alla nyexaminerade ska garanteras en introduktionsperiodsplats.
 • Mentorn och den nyexaminerade ska under ordinarie arbetstid få avsatt 10 procent respektive 30 procent av heltidstjänst till förmån för arbete i samband med introduktionsperioden.
 • Mentorn ska få ett lönepåslag under mentorskapet vid introduktionsperioden.
 • Mentorn ska ha lärarlegitimation.
 • Mentorn ska ha genomgått mentorsutbildning.
 • Mentorstiden ska vara regelbunden. 
 • Mentorskapets innehåll ska regleras i statlig föreskrift samt att bedömningstillfällena under perioden har professionsutvecklingsmatrisen som stöd.
 • Under introduktionsperioden ska det ske en återkoppling till utbildningen.
Kommentera