presskonferens_franvaro_2
Foto: Åsa Larsson
Hemmasittare

Utredaren: Viktigt att reagera på elevfrånvaro

Vikten av att reagera tidigt på elevers frånvaro – både giltig och ogiltig – lyfts i en färsk utredning om elever med problematisk frånvaro.
På måndagen överlämnades utredningen till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Om utredningen

Malin Gren Landell har haft uppdraget att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.

Betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevernas frånvaro och agera” finns att läsa här

Förslagen i korthet

Inför lagreglerande krav som tydliggör skyldigheten för skolor att vidta åtgärder vid en viss nivå av frånvaro.

Inför skyldighet för skolan att skyndsamt utreda orsakerna till frånvaro och att sätta in åtgärder utifrån utredningens resultat.

Både kommunala och enskilda huvudmän ska rapportera till hemkommunen när en elev uppvisar problematisk frånvaro.

Bättre samverkan mellan berörda parter som skola, vårdnadshavare, elevhälsa och externa aktörer.

Den personal som möter eleverna bör ha kunskap om riskfaktorer för problematisk frånvaro för att kunna förebygga frånvaro.

Utredningen föreslår också, bland annat:

Sammanhållna skoldagar utan håltimmar.

Stärkt elevskyddsombud.

Ge lärarna en god tillgång till elevhälsans kunskap.

Använd studie- och yrkesvägledare för att motivera till närvaro.

Förtydliga elevhälsans främjande och förebyggande arbete.

Första dagen efter en lång julledighet. En kritisk dag för elever i riskzoner för omfattande frånvaro, enligt psykologen och regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell. På måndagen överlämnade hon betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” till utbildningsminister Gustav Fridolin med en rad förslag på hur skolan kan främja närvaro och förebygga frånvaro.

– Orsakerna bakom lång frånvaro är många och många olika aktörer kan behöva ta ansvar. Den här utredningen handlar om vad skolan kan göra för att upptäcka elever i farozonen, sa Gustav Fridolin vid presskonferensen.

Malin Gren Landell betonade vikten av att uppmärksamma elevernas frånvaro och att uppmärksamheten i sig leder till bättre närvaro.

– Elever som inte är i skolan ska vara saknade – det är vårt budskap.

Enligt en granskning från Skolinspektionen hade 20 000 elever i de obligatoriska skolformerna omfattande frånvaro när mätningen gjordes, hösten 2015.

En varningssignal, enligt Malin Gren Landell, är ströfrånvaro som ofta är en inkörsport till mer omfattande frånvaro. Och ogiltig frånvaro börjar inte sällan med giltig.

– Även giltig frånvaro är alltså viktigt att uppmärksamma. Vi har tittat på båda i utredningen eftersom båda sorter innebär en risk för att eleven inte uppnår målen.

Det dryg femhundrasidiga betänkandet innehåller en rad förslag. Till exempel att problematisk frånvaro måste synliggöras i skollagen samt att skolor bör vara skyldiga att skyndsamt utreda och vidta åtgärder vid problematisk frånvaro.

– Vi ser att skolan inte riktigt vet vad man ska göra och när det är dags att agera. Var går gränsen för när man ska reagera? Skolan sätter olika gränser och det gör att det blir olikvärdigt, sa Malin Gren Landell.

Utredningen ger också förslag på att stärka elevhälsans arbete och öka lärarnas tillgång till elevhälsans stöd.

– Lärarna ska inte behöva kämpa med detta på egen hand. De måste få del av elevhälsans stöd och kunskap.

Även studie- och yrkesvägledarnas roll för att arbeta motiverande med eleverna lyftes. Malin Gren Landell vill att både elevhälsans och vägledarnas roll sak utredas vidare.

Förslagen skickas nu ut på  remiss.

Har ni från politiskt håll missat den här gruppen elever tidigare?

– Det skulle jag säga, ja. Jag är förvånad över att det är först nu, 2017 , som vi för första gången får en sådan här utredning. Det här borde ha  gjorts för länge, länge sen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Vilka ser du som de viktigaste åtgärderna för att komma tillrätta med frånvaro?

– Den ena delen är investeringar som att vi stärker elevhälsan och anställer fler lärare så att det finns tid att jobba med de elever som har det särskilt tufft. Men det den här utredningen pekar på är att det också behövs en struktur som gör att de här pengarna hamnar rätt. Det behövs strukturer för elevhälsan och strukturer för arbetet med frånvaro så man upptäcker frånvaro i tid.

– En framgångsfaktor på de skolor som lyckats komma tillrätta med detta och inte får elever med problematisk frånvaro är att de ofta har en person som är huvudansvarig för att följa upp frånvaron. Det kan vara en lärare med särskilt intresse och kunskap, det kan vara studievägledaren men ofta är det någon inom elevhälsan. Det avgörande är att ha någon som är huvudansvarig frågan.

Kommentera