debatt

Tove Christiansson, vd på Abilia.

Debatt

”Var tredje rektor budgeterar inte för kognitiva hjälpmedel”

Debatt Enligt skollagen har rektorn till uppgift att fördela skolans resurser för elevernas olika behov och förutsättningar. Men en tredjedel av Sveriges rektorer budgeterar inget för kognitiva hjälpmedel. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Abilia.

Rektorer, lärare och specialpedagoger på grund- och gymnasieskolor representativt fördelade över Sverige deltog i undersökningen. Närmare fyra av tio svarande uppskattar att minst 20 procent av eleverna i deras skola har kognitiva utmaningar. I en klass med 30 elever kan det betyda att sex elever behöver extra stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Det är därför anmärkningsvärt att 35 procent av rektorerna uppger att de inte alls budgeterar för kognitiva hjälpmedel. Allt hårdare ekonomiska krav på skolan borde ju rimligtvis resultera i behov av kostnadseffektiva komplement till personella resurser, såsom kognitiva hjälpmedel.

Kännedomen om digitala hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter är hög, visar undersökningen, och ges ofta som stöd till elever. Kännedomen om kognitivt anpassade hjälpmedel för struktur och tidsplanering är dock betydligt lägre. Elever med kognitiva utmaningar har ofta svag tidsuppfattning och svårt att få kontroll över vad som händer under skoldagen.  

Vi på Abilia har 40 års erfarenhet av utveckling av hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Med stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen. Det leder till minskad stress och därmed bättre möjlighet att tillgodogöra sig kunskap.

Trots det så avsätter alltså var tredje rektor inga medel till några hjälpmedel.

Undersökningen visar att 74 procent av specialpedagogerna anser att kognitivt anpassade hjälpmedel gör att eleverna kan tillgodogöra sig utbildningen bättre. Trots det så avsätter alltså var tredje rektor inga medel till några hjälpmedel.

Vi riktar oss därför till Sveriges rektorer, de som har det yttersta ansvaret för varje skola, med följande råd:

  • Förbättra stödet till utsatta elever genom att skapa utrymme för kognitivt anpassade hjälpmedel i er budget.
  • Säkerställ effekten av redan gjorda investeringar i surfplattor och datorer genom att använda kognitivt anpassade hjälpmedel för struktur och planering på dessa.
  • Ta hjälp för att öka kunskapen på skolan om vilka digitala hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar som finns tillgängliga och vilken bevisad effekt de har.

Av undersökningen framgår att nästan hälften av lärarna och specialpedagogerna anser att skolan de arbetar för inte uppfyller kraven på att ge eleverna det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. Genom att skapa en inkluderande lärmiljö för de med kognitiva utmaningar skapas en lärmiljö som är bra för alla elever.

Tove Christiansson, vd på Abilia

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera