larare14

Fler kvinnliga lärare än manliga är stressade.

| Foto: Jacob Lund/Shutterstock
Rapport

Varannan lärare lider av stress – kvinnor mest drabbade

Svenska lärare ligger under OECD-snittet för stress ­men fortfarande är nästan varannan drabbad – och de flesta är kvinnor. Det visar del två av OECD:s Talis-rapport.

Talis

Talis är en förkortning för Teaching and Learning International Survey. Studien som är den största internationella lärarenkäten i världen genomförs vart femte år. Syftet med studien är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor.

Talis är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas skolmyndigheter. Skolverket står för den svenska delen av undersökningen.

Undersökningen bygger på enkäter med mer än 250 000 lärare i 48 länder. Från Sverige har 12 000 svenska grundskole- och gymnasielärare deltagit. Förra Talis-studien presenterades 2013, då deltog enbart svenska högstadielärare.

Källa: OECD och Skolverket

Här kan du läsa del 1 av studien i sin helhet.
Här kan du läsa Skolverkets rapport om del 1 av studien.

Här kan du läsa del 2 av studien i sin helhet.

Jämfört med genomsnittet i OECD och flera av våra närmsta grannländer ligger svenska lärare något bättre till vad gäller stress och hur den påverkar måendet. Men skillnaderna är i de flesta fall små, och ungefär hälften av de svenska lärarna känner sig stressade på jobbet. Knappt häften menar att arbetet som lärare lämnar tid över för privatlivet.

Svante Tideman
Svante Tideman

– Det här har vi ju vetat om länge och lärarna slår själva larm om det, så det är inga förvånande siffror, säger Svante Tideman, vice ordförande på Lärarnas Riksförbund.

Siffrorna är snarlika för lärare i olika delar av skolsystemet. 42 procent av låg- och mellanstadielärarna och 45 procent av högstadie- och gymnasielärarna uppger att de är stressade. OECD-genomsnittet ligger på 50 procent. Totalt uppger 25 procent av de svenska lärarna att arbetet påverkar deras psykiska hälsa negativt, och 15 procent säger att arbetet påverkar deras fysiska hälsa negativt.

I alla stadier gäller att kvinnor är mer stressade män. Varannan kvinna (50 procent) på högstadiet är stressad, och drygt var tredje man (37 procent).

Är det en aspekt ni jobbar medvetet med från fackligt håll?

– Vi borde nog bli bättre på att tänka på det. Vi tenderar att tänka ämne och stadier och så vidare. Sen ska man inte fasta i könsstereotyper men fortfarande så tar kvinnor ofta större ansvar hemma samtidigt som många män rent krasst verkar ha lättare för att tänka ”äh, jag gör det där imorgon”, säger Svante Tideman.

Det som skapar mest stress hos lärarna enligt Talis-undersökningen är mängden administrativt arbete, följt av rättning och bedömning, och därefter anpassning av undervisning till elever i behov av särskilt stöd.

– Undervisningstiden har över tid gått upp med två timmar per vecka, samtidigt som det har tillkommit en stor mängd administrativa system och dokumentation. Det gör att det är ohållbart för många lärare idag.

Mest stressade i norden enligt undersökningen är de isländska lärarna, tätt följda av de danska. Samtidigt anser en långt större andel danska lärare – över 80 procent – än lärarna i något annat nordiskt land att arbetet lämnar tid över för privatlivet. Det är nästan dubbelt så många som i Sverige, och nästan fyrdubbelt så många som på Island.

Att en något mindre andel svenska lärare tycks vara stressade än OECD-genomsnittet menar Svante Tideman inte är någon anledning att fira.

– Det ska vi såklart inte vara nöjda med. Så länge en stor andel lärare är stressade har vi ett problem, att det sen finns fler länder som behöver skärpa sig förändrar inte situationen här, säger han.

Kommentera