friskolor

De fem största friskolekoncernernas offentliggjorda resultat för de fem senaste åren visar på ett gemensamt rörelseresultat före räntor och skatter (Ebit) på 5 213 093 000 kronor.

Friskolekoncerner

De största friskolornas överskott motsvarar årslön för 8000 lärare

Det går ekonomiskt bra för de största svenska friskolekoncernerna. Under de senaste fem åren har de gjort ett sammanlagt rörelseresultat på över fem miljarder kronor.
Det är lika mycket som det kostar att anställa drygt 8 000 lärare i ett år.

Inte ens den pågående pandemin tycks ha ställt till med några ekonomiska problem för friskoleföretagen.

Tvärtom.

Skolpengen har betalats ut som vanligt samtidigt som staten har tagit över sjuklönekostnaderna. På många håll har dessutom friska lärare vid sidan om sina ordinarie jobb fått vikariera för frånvarande kolleger, vilket inneburit att bolagen sluppit utgifter för vikarier.

I förra veckan flaggade friskolekoncernen Academedia till och med för att rörelseresultatet för perioden juli till september i år blir betydligt bättre än väntat: 150 miljoner kronor vilket är dubbelt så mycket som under samma period i fjol.

En genomgång av de fem största friskolekoncernernas (Academedia, Internationella Engelska Skolan, Kunskapsskolan, Thoréngruppen och Jensen Education) offentliggjorda resultat för de fem senaste åren visar på ett gemensamt rörelseresultat före räntor och skatter (Ebit) på 5 213 093 000 kronor, varav Academedia står för merparten, 3 275 000 000 kronor.

I bolagets bokslutskommuniké för juli 2019–juni 2020 (Academedia har brutet räkenskapsår) skriver koncernchefen Marcus Strömberg att ”utbrottet av Covid-19 har haft en begränsad ekonomisk påverkan…//… I Sverige har distansundervisningen på gymnasiet medfört lägre direkta kostnader som delvis motverkats av satsningar på digitala tjänster.”

Han skriver också:

”Som ett resultat av den finansiella utvecklingen under året och att bolaget har en stark finansiell ställning med stabila utsikter har styrelsen i Academedia beslutat att förslå en utdelning på 1,50 (1,25) SEK per aktie för verksamhetsåret 2019/20. Bolagets starka finansiella och kvalitetsmässigt goda ställning ger också utrymme att ta tillvara på framtida affärsmöjligheter samt att hantera en ökad osäkerhet relaterat till pandemin.”

Sedan mitten på mars i år har priset på Academediaaktien – bolaget är börsnoterat – stigit med 88 procent, från 41,10 kronor den 16 mars i år till 77,30 i fredags.

Beslut om bland annat utdelning tas på stämman den 26 november. Störst ägare i Academedia är Mellby Gård, Handelsbanken fonder, Nordea fonder och Capital Group.

En annan ekonomisk framgångsrik friskolekoncern på den svenska skolmarknaden är Internationella engelska skolan (IES), som under de senaste fem åren gjort ett rörelseresultat på cirka 1,1 miljarder kronor.

Enligt den senaste bokslutskommunikén (1 juli 2019–30 juni 2020) steg omsättningen under året med drygt 10 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till cirka 393 miljoner kronor.

Bolagets vd Anna Sörelius Nordenborg skriver i kommunikén att bolagets svenska verksamhet inte har påverkats finansiellt av pandemin och att intäkterna per elev under året ökade med 3,8 procent samtidigt som kostnaderna per elev bara steg med 2,9 procent.

”Personalkostnaderna har påverkats positivt av den sjuklöneersättning som erhållits från staten under coronapandemin och negativt av ökade vikariekostnader. Netto är personalkostnaderna opåverkade. Utbudet av legitimerade lärare på den svenska skolmarknaden fortsätter att vara lägre än efterfrågan men löneglidningen i marknaden har ändå minskat.”

Störst ägare i Internationella Engelska Skolan, som är på väg att köpas ut från börsen, är de Luxemburgbaserade bolagen Bock Capital och Paradigm Capital AG samt Barbara Bergström.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm