Trött lärare i klassrum och Ingrid Lyberg, ordförande för LR i Landskrona.

”Det är klart att det är allvarligt att majoriteten av lärarna anser att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög”, säger Ingrid Lyberg, ordförande för LR i Landskrona.

| Foto: Shutterstock och Elisabet Holmgren
Arbetsmiljö

Enkät: Två av tre lärare lider av långvariga sömnrubbningar

Långvariga sömnrubbningar, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet. En arbetsmiljöenkät utförd i Landskrona oroar lärarfacket, som kräver förändring.
– Arbetsgivaren måste sluta klämma in allt fler elever i klasserna, säger LR:s Ingrid Lyberg.

Läs mer
  •  ”Arbetsmiljöundersökning LR Landskrona” skickades ut till medlemmar bland kommunalt anställda med lärarbefattning i grundskolan, på gymnasiet samt på Komvux i Landskrona under vecka 7.
  • Nittio svar inkom på den digitala enkäten, som sedan har sammanställts grafiskt och analyserats.
  • Studie- och yrkesvägledare inkluderades inte. Inte heller grundsärskolan har räknats med i analysen då färre än fem svar inkom.

Hösten 2020 genomförde Landskrona stad en medarbetarenkät som visade röd färg under rubriken ”arbetsrelaterad utmattning” hos utbildningsförvaltningen. Resultatet fick snabbt fackliga reaktioner och Lärarnas Riksförbund ifrågasatte vad som händer i stadens skolor.

– När vi såg de röda staplarna kände vi: ”Oj det här är något som vi verkligen måste se över”, säger Ingrid Lyberg, ordförande för LR i Landskrona.

För att undersöka arbetsmiljön närmare beslutade sig lärarfacket för att utföra en egen arbetsmiljöenkät bland sina medlemmar på samtliga kommunala skolor. Den digitala enkäten, skickades ut i februari 2021 och visar bland annat att:

  • 80 procent av respondenterna i grundskolan och på gymnasiet anser att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning.
  • Hälften av respondenterna tror att deras arbetsbelastning det innevarande läsåret kan komma att påverka deras hälsa negativt eller mycket negativt.
  • En tredjedel av respondenterna har på grund av stress sjukanmält sig kortvarigt för att orka med jobbet, någon gång eller flera gånger under det senaste året. Något fler respondenter på gymnasiet har gjort detta än i grundskolan och på Komvux.
  • Två tredjedelar av respondenterna rapporterar att de lider av långvariga sömnrubbningar. Även koncentrationssvårigheter och nedstämdhet är vanliga besvär.
  • Hälften av samtliga respondenter anser att det som stressar dem mest är dokumentation. Av respondenterna på gymnasiet är dock mentorskapet det som flest anser mest stressande, och på Komvux möten.
  • 38 procent av respondenterna i grundskolan och på gymnasiet avser att under det kommande året söka ett nytt jobb. Siffran för Komvux är 55 procent.

Att undersökningen vittnar om att lärare upplever en hög arbetsbelastning och att yrket är stressande beskriver Ingrid Lyberg som oroväckande.

– Det är klart att det är allvarligt att majoriteten av lärarna anser att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög och att hälften tror att deras arbetsbelastning det innevarande läsåret kommer att påverka deras hälsa negativt.

Det senaste året har ökat stressen för alla yrkesgrupper, men problemen med lärarnas arbetsbelastning fanns även innan pandemin bröt ut.

Ingrid Lyberg hänvisar till att för lite tid till planering och rättning, stora klasser samt omfattande undervisning och dokumentationskrav skapar en känsla av att inte räcka till.

– Vad som behöver förändras för att få till en bra arbetsbelastning på skolorna varierar. Det kan handla om en dålig ledarstil som gör att de anställda mår dåligt, men min uppfattning är att problemet framför allt bottnar i att många skolor har pressade rektorer som klämmer in fler elever i klasserna för att få ekonomin att gå ihop.

Handlingen utmynnar allt som oftast i ”jättestora klasser och utslitna lärare”, vilket i sin tur kan få allvarliga konsekvenser, varnar hon.

– Det blir utbrändhet och överlag skulle jag gissa att det blir en lägre kvalité på utbildningen eftersom en stressad lärare är en sämre lärare.

För att kunna ge en utbildning av god kvalitet måste det finnas tillräckligt med resurser, säger Ingrid Lyberg.

– Man kan inte skära i skolbudgeten och tro att det inte påverkar eleverna. Det är oroväckande i sig att så många lärare lider av stress och dålig arbetsmiljö, men konsekvensen av det är ju att det går ut över eleverna, som får stressade lärare, stora klasser, och sämre studiero.

Kommentera