lena_winberg_kristianstad

Lena Winberg har varit lärare i mer än 20 år.

Skolutveckling

Fler behöriga och färre sjukskrivna lärare på ”fokusskolor”

Lägre sjuktal och personalomsättning samt ökande studiero och trygghet. Det är några effekter av en kommunal satsning på skolor som tidigare utmärkt sig genom låga studieresultat och stök.
– Det går inte att jämföra med hur det var för två år sedan. Det är som natt och dag, säger läraren Lena Winberg.

Hösten 2017 sjösattes ett projekt i Kristianstad där tre skolor gjordes till så kallade fokusskolor. Skolorna som valdes ut hade länge dragits med låga resultat, och från kommunens håll bedömde man att det behövdes extraordinära åtgärder för att vända trenden.

De utvalda skolorna har fått extra resurser i form av egna socialrådgivare som tar över en del av de tunga lyften när det kommer till föräldrakontakt. Men huvudsakligen har det handlat om att använda befintliga resurser på nya sätt, både på skolorna och centralt på kommunen.

Anna Karlsdotter
Anna Karlsdotter

– Som huvudman måste vi ju göra analyser och se vart ska vi rikta vårt stöd. Vi valde att samordna och rikta resurser från utvecklingsavdelningen, Hr-avdelningen och Centrala elevhälsan för att stödja de här tre skolorna, säger Anna Karlsdotter, utvecklingschef på Barn- och utbildningsförvaltningen Kristianstad kommun.

Det har bland annat resulterat i en omorganisation av skolorna, där den pedagogiska funktionen prioriterats. Till exempel har det blivit färre assistenter och fler lärare, fritidspedagoger sköter allt rastvaktande och två av skolorna har infört två– eller trelärarsystem.

Lena Winberg har varit lärare i över 20 år och jobbat med barn i över 30 år. Sedan tre år tillbaka är hon klasslärare på mellanstadiet på en av fokusskolorna, Helgedalsskolan. När hon började hade skolan lägst resultat i hela kommunen, och mycket av undervisningen utfördes av obehöriga. Men nu ser det bättre ut på båda punker. Hon tycker att sättet de arbetar på nu, som fokusskola, påminner om hur det var när hon började som lärare – och det är positivt.

– Det påminner mer om hur vi jobbade från början. Det finns en annan medvetenhet hos personalen än tidigare, vilket såklart ger resultat i undervisningen. Det finns ett större fokus på att planera, utföra och utvärdera utifrån styrdokumenten. En undervisning som främjar eleverna på ett helt annat sätt. Det känns som att vi är på rätt väg igen, säger hon.

Vi har tid  att fokusera på undervisningen

Lena Winberg är övertygad om att den förbättrade strukturen på skolan är orsaken till att sjuktalen bland lärarna på skolan gått ner och att alla tjänster på skolan numera täcks av behöriga lärare, vilket var långt ifrån fallet tidigare. Men det primära målet för arbetet med fokusskolorna är att höja elevernas resultat.

– Grundsyftet med arbetet är att höja elevernas måluppfyllelse, men vi valde ut skolorna baserat på flera faktorer. Resultat, arbetsmiljö, trygghet med mera, säger Anna Karlsdotter på kommunen.

De nyanställda socialrådgivarna bekostas av statsbidrag som redan kom till kommunen. Deras uppgift är att jobba gentemot familjer som behöver extra stöd, till skillnad från en kurator som jobbar mer direkt med eleven.

– Arbetsmiljön var ganska tung för lärarna, som hade mycket att hantera med kontakten med hemmen, och det förekom även konflikter. Socialrådgivarna ska öka samverkan mellan skola och familj och stötta mentorer och rektor, säger Anna Karlsdotter.

Lena Winberg menar att socialrådgivarna gör stor skillnad i hennes lärarvardag.

– Det har väl inte undgått någon att skolan idag har problem som inte alls fanns för 10 år sedan, och det blir upp till lärarna att lösa. Men när du har mål som ska uppnås i undervisningen är det ett väldigt stressmoment att samtidigt hantera incidenter och bekymra sig över frånvaroärenden. Nu har vi lärare mer tid att fokusera på undervisningen, säger hon.

Egentligen ska det här inte behövas

Lena Winberg och hennes lärarkollegor på Helgedalskolan har en ny handlingsplan, med målet att elevernas måluppfyllelse ska öka, och att både elever och personal ska känna sig trygga, aktiva och engagerade. Hon menar att det kommer ta tid innan man kan utvärdera alla de sakerna ordentligt.

– Vi tar en bit i taget så vi får med alla på tåget, vi kan inte köra allting på en gång. Men vi har också en positiv press på oss nu, när det ligger fokus på oss. Det finns delmål som följs upp, så vi vet att ni ska vi klara det här på den utsatta tiden, säger hon.

Kommunen kommer att utvärdera projektets effekter på varje skola när tre år passerat. Något datum är inte fastställt ännu.

– Efter det kommer vi fortsätta att följa de här skolorna lite närmare för att se om det ger långsiktiga effekter, efter sex år, säger Anna Karlsdotter.

Kristianstad kommun planerar att ta konceptet med fokusskolor vidare till två andra skolor i kommunen under våren. Lena Winberg är kluven i sina känslor kring det.

– Om jag säger så här: Vi hade nog inte klarat oss utan det. Men egentligen ska ju inte det här behövas. Skolan ska ju arbeta strukturerat och med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska ju ständigt vara med oss. Men när läget nu har varit som det varit, med mycket obehörig personal och ett elevunderlag som kräver både erfarenhet och struktur, då behövdes den här skjutsen att komma igång, säger hon.

Kommentera