klubba_tysta_larare_0

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

| Foto: Erik Nylund
Juridik

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet.
– Genom den grundlagsskyddade yttrandefriheten har alla anställda i en kommun rätt att öppet uttrycka åsikter, även kritiska, om hur verksamheten bedrivs, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Flera lärare vittnar om hur kommuner infört olika former av lojalitetskrav på sina anställda, hur de pressas att inte kontakta media eller uttala sig negativt om verksamheten. 

– Yttrandefriheten innefattar en rätt att publikt kritisera och ifrågasätta beslut som exempelvis rektor, skolan eller kommunen har tagit eller hur verksamheten bedrivs. Det kan ske i debattartiklar, på sociala medier eller genom uttalanden i traditionell media, säger Matteus Canevall.

– Självklart har man också rätt att berätta om missförhållanden. Den som nyttjar sin yttrandefrihet får inte straffas, till exempel i form av sämre löneutveckling än andra.

Vad händer om kommunen har som policy att det är kommunens kommunikatörer eller chefer som ska uttala sig i media, inte enskilda lärare?

–  En kommun får utse en officiell talesperson, som har i uppdrag att för kommunens räkning uttala sig i en specifik fråga eller för en del av verksamheten. Det hindrar dock inte de anställda från att använda sin yttrandefrihet i egenskap av privatpersoner. 

– Yttrandefriheten innefattar inte en rätt att yttra sig för myndighetens räkning, men att arbetsgivaren utsett en talesperson begränsar heller inte en annan anställds rätt att uttrycka sin åsikt.

Det finns dock vissa begränsningar även i offentligt anställdas yttrandefrihet. Kvalificerad sekretess till exempel, går före meddelarfriheten. 

Ett typiskt fall är uppgifter om enskilds hälsa. Det innebär till exempel att en lärare inte får sprida uppgifter om vilka eventuella diagnoser enskilda elever har. Däremot finns det inga hinder för att meddela att elever med en viss diagnos eller problem inte får det stöd som de behöver.

Vad gäller för privata skolor?

– Det skydd för yttrandefriheten som anges i lag är ett skydd gentemot ”det allmänna”. Det innebär att man som arbetstagare inom privat sektor inte kan åberopa grundlagens yttrandefrihet på samma sätt som offentligt anställda. 

– Dock finns det även inom privat sektor en rätt att i viss mån kritisera sin arbetsgivare, men den är inte alls lika omfattande som för offentligt anställda. Det spelar i detta sammanhang ingen roll om det är frågan om en friskola som finansieras med allmänna medel, säger Matteus Canevall.

– Den som är privatanställd bör vara medveten om att den som uttrycker sig på ett sätt som skadar arbetsgivaren kan anses ha brutit mot lojalitetsplikten, vilket i värsta fall kan leda till att man riskerar sin anställning. 

Sedan 2017 gäller meddelarskyddet och efterforskningsförbudet även anställda vid friskolor. Det innebär bland annat rätt att påtala missförhållanden för grundlagsskyddad media, utan att arbetsgivaren har rätt att efterforska vem som gett uppgifterna till media. 

Arbetsgivaren har inte heller rätt att utöva repressalier mot den som nyttjat sin meddelarfrihet. 

Kommentera