assa_dom_hd

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Foto: Jennifer Glans/Shutterstock

Dom

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén hoppas att Högsta domstolens fastställande dom i målet om den BEO-anmälda läraren ska göra andra lärare känner sig säkrare och får dem att våga agera ute på skolorna, när det behövs.

Idag står det klart att högsta domstolen friar i BEO-fallet med läraren som tog ett grepp om en elevs nacke för att lyfta eleven ur vägen.

I domen slår man fast att lärarens ingripande inte var någon kränkning i skollagens mening och Lidköping kommun är inte skadeståndsskyldig.  

”Det ingripande som var aktuellt här – ett grepp om en elevs nacke – utgör enligt Högsta domstolen i regel en kränkande behandling. Såsom det utfördes var det dock mycket kortvarigt och anpassat för situationen. Det uppnådde omedelbart sitt syfte att få slut på ordningsstörningen i en situation när eleven inte lydde de uppmaningar han fått om att resa sig från soffan. Det var därför inte fråga om någon kränkande behandling i skollagens mening”, skriver Högsta domstolen.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, hoppas att domen ska kunna skapa en säkerhet för lärare runt om i landet att agera när det behövs. 

– Det känns väldigt positivt. I domen gör man en noggrann genomgång av vad skyddsplikten innebär och fastställer att lärare har större ansvar än vilken vuxen som helst. Därför måste lärare även ha vissa befogenheter. Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat. 

Åsa Fahlén förklarar att man som lärare är väl medveten om vilket ansvar man har mot sina elever. Det handlar inte bara om ett ansvar för elevernas undervisning och kunskapsutveckling utan även ett ansvar för deras säkerhet och trygghet. Lärare ska inte behöva tveka om de känner att de behöver agera i vissa situationer, för att de är rädda att bli anmäla.

– Skolan har ett fostransansvar. När elever agerar på ett sätt som inte är okej måste det vara okej för lärare att tillrättavisa dem. Det är en viktig roll man har som lärare, säger hon förklarar att det är bra att lärare i vissa situationer har rätt att vara fysiskt agerande men det måste ske inom skyddspliktens ramar. När man agerar får det aldrig vara ur bestraffningssynpunkt.

Även om eleven kan känna sig förödmjukad så betyder inte det att eleven blivit kränkt.

Fallet med den BEO-anmälda läraren har varit en lång process som pågått under 2,5 år. Åsa Fahlén tror, såhär i efterhand, att det ändå varit en behövlig process som inte hade kunnat göras på något att sätt.

– Jag tror inte vi hade kunnat nå hit annars och med tagens klimat med sociala medier och allt vad det innebär. I och med den här domen har vi fått klarhet i vad skollagen innebär. Samtidigt kan jag känna att debatten kring målet tappat koll på vad sunt förnuft är. Den har verkligen lyst med sin frånvaro, säger hon. 

I och med domen står det klart att en elev som känner sig kränkt av en lärare, inte nödvändigtvis blivit kränkt i lagens mening. Något som Åsa Fahlén tycker är viktigt att komma ihåg. 

– Även om eleven kan känna sig förödmjukad så betyder inte det att eleven blivit kränkt. När någon känner sig tillrättavisad har den inte nödvändigtvis blivit kränkt. Det viktigt att lära sig att agera tillsammans med andra människor och då kan man inte alltid göra som man själv vill. Det är en del av socialiseringsprocessen vi alla går genom och lär oss. 

Åsa Fahlén säger att det är viktigt att vara försiktig med ordet kränkt eftersom det blir innehållslöst om det används för mycket och slits ut. 

– Vi måste värna om begreppet kränkt och se till att ha en instans att vända sig till när det verkligen händer. Oavsett om det gäller elever eller lärare. 

Till TT säger utbildningsminister Anna Ekström att en översyn av skolans trygghet och studiero pågår. Även skolmyndigheterna, där BEO ingår, överses. Anna Ekström är även inne på samma spår som Åsa Fahlén gällande behovet att som lärare och elev kunna vända sig någonstans när något inträffar.

– Det är helt naturligt att skolinspektionens och barn- och elevombudets roller ses över i översynen. Det viktiga för mig är inte vilken myndighet som gör vad, utan att barn har någonstans att vända sig om de blir illa behandlade i skolan.

Åsa Fahlén menar att i och med att Sverige har skolplikt är det viktigt att det finns en instans dit elever kan vända sig. 

– Eftersom vi, samhället, har skolplikt ställer det högra krav på oss att se till att det finns en miljö som är okej att befinna sig i. Annars kan vi inte tvinga barn att vara i skolan. 

För att inte hamna i liknande situationer igen tror Åsa Fahlén att det är vikktigt att se till att skolan inte bara är en säker och bra plats för dess elever. Det är även viktigt att lärare har en god arbetsmiljö. 

– Lärare ska inte sättas i situationer som är omöjliga att hantera. Då ökar risken att något som inte är okej händer. Vi måste se till att det finns bra med information och personal på skolorna samt att det är lagom många elever att ha hand om och undervisa på egen hand, resonerar hon. 

Kommentera