till_katarina

Läraren Henrik Nilsson Tröst menar att de sena inlämningarna skapar stress för både lärare och elever.

Sena inlämningar

Lärare om sena inlämningar: ”Det är ett vansinnigt system”

Att elever kan lämna in uppgifter efter deadline skapar stress hos lärare – och elever.
– Det finns ingen rättvisa när någon som lämnar in efter en månad kan få ett A, medan den som lämnar in i tid får ett B, säger läraren Henrik Nilsson Tröst.

Om Betygsutredningen

Sedan april 2018 har utredningen i uppdrag att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Betygsutredningen ska även utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. Syftet med utredningen är att främja elevers, såväl flickors som pojkars, kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper.

Frågor som ingår i uppdraget är bland annat att:

  • föreslå en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, analysera hur denna modell ska förhålla sig till vuxenutbildningen,
  • analysera om, och i så fall föreslå hur, kompensatoriska inslag ska införas i betygssystemet för alla skolformer som har betyg,
  • föreslå sätt att synliggöra och dokumentera elevens kunskapsutveckling när kunskapsnivån inte motsvarar ett godkänt betyg,
  • kartlägga tillämpningen av lärarnas skyldighet att ta hänsyn till all tillgänglig information vid betygssättningen och vid behov förslå förändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Källa: Betygsutredningen

Det började med en fråga på Twitter till Skolverket. ”Kan elever få sämre betyg för att de lämnat in en uppgift sent?” och sedan var diskussionen igång. Historier om klasser där 90 % av eleverna inte är klara i tid vid utsatt deadline, vittnesmål om att alla inte ges samma förutsättningar och argumentation om hur lärarnas planering förstörs av de sena inlämningarna.

Lärare ska i regel beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper, men måste samtidigt kunna planera sitt arbete och få tid att bedöma elevernas arbeten. ”Det kan innebära att även om du får tillgång tilI ett material är det inte sjävklart att materialet är möjligt att beakta vid betygssättning” skriver Skolverket på sin hemsida.  

Men i praktiken blir det ändå så att elever i princip kan strunta i deadline och det i sin tur skapar bristande likvärdighet och stora orättvisor. Det menar Henrik Nilsson Tröst som är lärare i historia och samhällskunskap på Nordenbergsskolan i Olofström.

– Jag tycker att det är ett så vansinnigt system. Jag undrar hur utbildningsministern gör när hon berättar om det här för sina kollegor i andra länder. ”In Sweden you don’t need to hand in when it’s time – you do it when you want”. De måste bara skaka på huvudet.

Han märker tydligt av problemen med bristande likvärdighet i sin vardag:

– Jag hade två högpresterande elever som var kompisar där den ena alltid jobbade stenhårt fram till deadline och lämnade in i tid. Den andra var lite fräckare och väntade ytterligare en månad med att lämna in. På så sätt kunde hon läsa sin kompis inlämning när den kom tillbaka och sedan finputsa sin egen. Det finns ingen rättvisa i ett sådant system när någon som lämnar in efter en månad kan få ett A, medan den som lämnar in i tid får ett B.

Det är konstigt att makten tas ifrån oss.

De sena inlämningarna leder också till en enorm stress bland eleverna, menar Henrik Nilsson Tröst.

– Jag tror att det här är en av de stora orsakerna till stressen i svensk skola. Som lärare försöker vi göra så att alltför många deadlines i olika kurser inte läggs på samma vecka. Men de sena inlämningarna gör att eleverna kan samla på sig x antal uppgifter i olika kurser samtidigt. De är inte mogna för att kunna göra de här tidsplaneringarna själva, säger Henrik Nilsson Tröst.

Och även för lärare blir det en stress, menar han:

– Som lärare är man inne i ett tänk och ett flow kring en uppgift. Man rättar ju dem samtidigt och när det då kommer uppgifter två-tre veckor senare är man ur det flowet och inne i något nytt. Det är tidskrävande när man måste hoppa tillbaka och fundera på hur man bedömt det här och dessutom blir det sämre feedback, säger Henrik Nilsson Tröst.

Hannes Theander.
Hannes Theander.

Hannes Theander är undervisningsråd på Skolverket. Han konstaterar att frågan kring sent inlämnade arbeten inte är enkel och också är föremål för den betygsutredning som ska redovisas senast 30 november i år.

– Det här är reglerat i läroplanerna och läroplanerna är förordningar som beslutas av regeringen. Det innebär att om den här lydelsen att ”läraren vid betygssättning ska beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper” på något sätt justeras eller ändras så blir det upp till regeringen att fatta beslut om det. Skolverkets hållning i frågan utgår från rådande regleringar som riksdag och regering har fattat beslut om, förklarar Hannes Theander.

Så vad gäller idag – kan man enligt rådande regleringar neka sena inlämningar med hänvisning till sin arbetsbörda?

– Enligt läroplanen måste läraren beakta all tillgänglig information vid betygssättningen, men läraren måste också ha rimlig tid för att göra en bedömning och betygssättning som är så rättvis som möjligt. Så om det kommer inlämningar precis innan betygen ska vara satta kan det ju vara så att läraren helt enkelt inte hinner beakta de underlagen, säger Hannes Theander.

Mer tid kan ju vara en fördel och lärare vittnar om att en sen inlämning kan användas i taktiskt syfte. Hur ska man tänka kring det som lärare ur ett likvärdighetsperspektiv?

– Det är klart att det kan vara problematiskt i det avseendet, men förhoppningsvis har läraren en bredd och variation i sitt underlag så att inte ett enskilt underlag är det som fäller avgörandet för ett visst betyg. Sedan kan ju läraren också göra en värdering att ett visst underlag vilar mindre tungt vid betygssättningen om det är så att det bedöms vara mindre tillförlitligt.

Däremot kan man inte sätta ett lägre betyg enbart utifrån att underlaget är sent, säger Hannes Theander.

– Läraren måste fundera utifrån giltighet och tillförlitlighet – vad säger det här underlaget om elevens kunskaper? Och det är utifrån ett sådant resonemang det kan vara så att det väger mindre tungt vid betygssättningen, säger Hannes Theander.

Henrik Nilsson Tröst menar dock att de nuvarande formuleringarna i läroplanen kring att det inte är ”självklart att materialet är möjligt att beakta vid betygsättning” är för vaga.

– Jag menar att det finns så många tolkningar kring det här och lärare gör också de tolkningarna väldigt olika. Vi har vissa lärare som säger ”tyvärr det är F” och som inte beaktar en uppgift som kommer in för sent. De lärarna får oftast höra att de gör fel för eleverna kan sin juridik.

Så vad skulle du önska istället?

– Att läraren avgör vilka inlämningsuppgifter och examinationsformer som används vid kursen och också får bestämma deadline. Vi har det pedagogiska planeringsansvaret eftersom det är vi som har den kompetensen. Läraren har ju fullständig rätt att bedöma betyg – de är inte möjliga att överklaga så det är konstigt att makten tas ifrån oss vad gäller den här biten. Ju snabbare det försvinner, desto bättre.

Kommentera