handledning_malmo

På Johannesskolan i Malmö ger lärarna Linda Sikström och Daniel Prsa läraren Flemming Lindenberg handledning i hur han blir en bättre ledare i klassrummet. Foto: Erik Malmborg

Handledning

Här coachas lärarna för att bli bättre ledare

Måndag eftermiddag och Flemming Lindenberg har som vanligt biologi med klass 8A på Johannesskolan i Malmö. Men allt är inte som vanligt.
Två extra par ögon och öron noterar allt han säger och allt han gör.

Punkter i protokollet om bedömning

Har läraren skapat rutiner för hur eleverna tas emot när de kommer in i klassrummet?

Har läraren förberett lektionen?

Är lektionens innehåll kopplat till kunskapsmålen?

Ställer läraren utvecklande, öppna frågor?

Görs en anknytning till nästa lektion?

Använder läraren olika arbetsmetoder, till exempel grupparbete och enskilt arbete?

Skapar läraren trygghet i klassrumsmiljön?

Visar läraren respekt gentemot eleverna och deras arbetsinsats?

Uppmärksammas elever som är passiva eller oengagerade?

Upprätthålls studieron i klassrummet?

 

TIPS!

skolinspektionen.se finns ett schema som kan laddas ned och användas under en lektionsobservation.

Ämnet för dagen är psykisk hälsa och läraren Flemming Lindenberg har förberett en övning där eleverna ska lära sig berätta, lyssna och reflektera över varandras historier. Lektionen går bra. De åtta pojkarna i klassrummet lyssnar uppmärksamt och tar uppgiften på allvar. Flemming Lindenberg är engagerad och dialogen med eleverna är konstruktiv.

Trekvart senare sitter han själv i en av skolbänkarna. Mitt emot sitter lärarna Linda Sikström och Daniel Prsa.

– Förra året när vi var här stod du upptryckt mot tavlan, nu rör du dig ut i rummet och tar plats på ett helt annat sätt. Det innebär att du äger ledarskapet. Det är en helt fantastisk utveckling! berömmer Daniel Prsa.

– Du ser varje elev och får alla att engagera sig. Ett stort plus! lägger Linda Sikström till.

Men Flemming får också kritik. Han borde ha kollat att alla eleverna hade det nödvändiga materialet med sig innan lektionen började, han borde ha specificerat lektionsmålet tydligare och uppgiften blev aningen otydlig till en början.

– Och varför är klassrummet så kalt? frågar sig Linda Sikström. Det här är inte en lärmiljö som stimulerar till nyfikenhet och konstruktivitet. Tvärtom!

Det är så här det brukar gå till när Linda Sikström och Daniel Prsa gör en så kallad auskultation. Feedbacken är konstruktiv och kan innehålla både beröm och kritik. Det kan handla om allt från lektionstider eller rutiner för hur eleverna tas in i klassrummet till lektionens mål eller kopplingen till kunskapsmålen.

Projektet ”Lärare som ledare” smygstartade i våras som ett pilotprojekt, då med 15 lärare, och har nu utökats till att omfatta 38 lärare i Malmö stad. Daniel Prsa och Linda Sikström arbetar båda heltid med att observera, coacha och handleda lärare och det var också de båda som kläckte idén till projektet.

– Under de senaste åren har det varit väldigt mycket fokus på lärarnas ämneskunskap. Det är det som har diskuterats och lyfts fram från politikerhåll och det har satsats stort på exempelvis Lärarlyftet och Matematiklyftet. Det didaktiska har hamnat lite i skymundan. Det känns som att det är upp till varje enskild lärare att utveckla sitt ledarskap i klassrummet och det är en stor brist, menar Linda Sikström.

För drygt ett år sedan började de före detta kollegorna Daniel Prsa och Linda Sikström diskutera de här frågorna och lyfte idén om ett ledarskapsprojekt till kommunens grundskoleförvaltning. De diskuterade med andra lärare och rektorer och tillsammans med förvaltningen och Pedagogisk inspiration utarbetades en modell.

Projektet har väckt stort intresse. En hel del lärare har själva hört av sig för att delta, men anmälningarna görs av respektive lärares rektor. Reaktionerna från de deltagande lärarna har varit till största delen positiva, men det finns också exempel på motsatsen.

Det kan vara känsligt att bli bedömd och kritiserad.

– Första gången vi ses försöker vi alltid avdramatisera situationen. Det är otroligt viktigt att vi får lärarna att förstå att vi inte bedömer dem som personer utan att vi bedömer de verktyg de använder sig av i undervisningen, säger Daniel Prsa.

– Dessutom är det ju så att alla kan bli bättre och fortsätta utvecklas. Jag har själv varit lärare i 15 år och känner att jag har massor kvar att lära. Ingen är fullärd.

Grunden för auskultationerna är Skolinspektionens observationsschema som dock har anpassats för att fungera i det här sammanhanget. Förutom tre observationstillfällen följda av skriftlig eller muntlig uppföljning ingår även ett par nätverksträffar för varje lärare då man arbetar praktiskt med frågor och övningar kring ledarskap.

– Grunden för alltsammans är att bygga sunda relationer, mellan lärare och elev och mellan elev och elev. Vi arbetar med strategier och metoder för att åstadkomma detta och meningen är att det ska vara så konkret som möjligt. Lärarna ska få tips och idéer med sig som de kan testa redan nästa dag, säger Linda Sikström.

Det grundläggande målet med projektet är dels att öka måluppfyllelsen, dels att slå ett slag för likvärdigheten.

Daniel Prsa och Linda Sikström har båda bakgrund som lärare på skolor där de socioekonomiska förutsättningarna är sämre och de grundar hela sitt engagemang i att alla elever oavsett bakgrund har rätt till bra utbildning.

– Det är eleverna som är vårt fokus i slutändan, lärarna är egentligen en parentes. Det är elevernas rätt till en likvärdig och bra undervisning som är det viktiga, säger Linda Sikström.

Flemming Lindenberg har varit lärare i två år. När hans rektor föreslog att han skulle delta i projektet tyckte han genast att det var en bra idé.

– Jag hade rätt stora problem för bara ett år sedan. Jag var osäker i min roll och visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag är otroligt tacksam över att ha fått den här hjälpen, det har underlättat otroligt. Linda och Daniel är väldigt bra på att förmedla sin kritik på ett konstruktivt sätt. Och så har de humor och det hjälper!

Han har nu en auskultation kvar. Han hoppas dock att det inte är sista gången hans ledarskap i klassrummet blir bedömt av någon utomstående.

– Det idealiska vore förstås om man som kollegor kunde hjälpa varandra då och då genom att sitta med under en lektion. Det behöver inte vara så dramatiskt eller allvarligt. Jag tror att många lärare skulle må bra av det, även de som har 20 års erfarenhet. Det är så lätt att fastna i gamla hjulspår, säger Flemming Lindenberg.

Kommentera