l_anti_beo
Elevhälsa

Liberalerna: Skrota Barn- och elevombudet

Liberalernas Roger Haddad pressar regeringen att se över uppdraget till Barn- och elevombudet. Hans budskap: att man borde lägga ner myndigheten.

Frågorna i interpellationen
  • Är det rimligt att Barn- och elevombudet utdömer skadestånd till eleven i fall där Skolinspektionen gjort bedömningen att lärarens agerande följt skollagen?
  • Vilka omedelbara initiativ kommer ministern och regeringen att ta för att se över uppdraget till Barn- och elevombudet?
  • Vilka planerade åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att öka lärarnas och rektorernas befogenheter i skolan?

Läraren lyfte ut en elev ur klassrummet och anmäldes. Efter utredning blev hon sedan friad av både Skolinspektionen och av polisen. Men Barn- och elevombudet utdömde ändå ett skadestånd till eleven.

Fallet, som Sydsvenskan var först med att uppmärksamma, fick Liberalernas utbildningspolitiska talesperson Roger Haddad att reagera och lämna in en interpellation.

– Det blir väldigt märkligt när det ges motstridiga beslut, sa Roger Haddad till Skolvärlden då.

Under fredagen debatterades frågan i riksdagen mellan Roger Haddad och utbildningsminister Anna Ekström (S), och Liberalernas utbildningspolitiska talesperson var tydlig med att han vill att man ska se över uppdraget till Barn- och elevombudet och om myndigheten verkligen behövs.

Men Anna Ekström gav inga löften om att man ska se över uppdraget till Barn- och elevombudet.

– Nu kritiserar Roger Haddad den myndighet som är satt att bedöma de svåra situationer som lärare kan hamna i, men också de komplicerade lägen som elever utsätts för. Det är för mig helt självklart att den kritiken inte bör riktas mot myndigheten – den bör riktas mot den lagstiftning som togs fram under Alliansregeringens tid. Det var faktiskt Jan Björklund som var föredragande statsråd när skollagen antogs, sa hon under interpellationsdebatten.

Anna Ekström tackade Roger Haddad för att han tog upp frågan, men poängterade samtidigt vikten av att man nu måste arbeta tillsammans på området framöver.

– Vi är överens, Roger Haddad och jag, om att den situation som råder i svenska skolor – den situationen vill vi ska präglas mer av trygghet och studiero. Det är skälet till att våra båda partier tillsammans har skrivit ett avtal där vi har åtagit oss att vi ska ta fram regelverk, en nationell plan för studiero, se över möjligheterna som finns för disciplinära befogenheter.

I slutet av debatten var Roger Haddad besviken på statsrådets hantering av frågan.

– Svaret som jag får i dag är att regeringen inte avser att ändra det här uppdraget, det vill säga att den här lagstiftningen kommer fortsätta att gälla. Det är helt oacceptabelt, och vi kommer att bestrida det här. Vi kommer att jaga er. Det kan jag lova, sa han.

Efter interpellationsdebatten säger Roger Haddad till Skolvärlden att han hade hoppats på mer svar från statsrådet.

– Det enda svaret jag fick var att man inte tänker ändra på regelverket. Det går inte å ena sida säga att man vill förstärka läraryrkets status och befogenheter men sedan vilja behålla det här regelverket där man fortfarande kan bli drabbad indirekt, säger han.

Anna Ekström säger i debatten att det är för henne helt självklart att den kritiken inte bör riktas mot myndigheten – utan i stället mot den lagstiftning som togs fram under Alliansregeringens tid. Hur ser du på det?

– Det var statsrådets argumentationstaktik. Hennes parti har haft regeringsmakten i snart fem år utan att göra någonting åt det här, och hon har själv varit statsråd på departementet i två och ett halvt år – och inte gjort någonting åt det här.

Vad hade du önskat för svar från utbildningsministern under debatten?

– Hon hade kunnat sagt att nu ska vi titta på det här regelverket. Jag kommer att fortsätta pressa regeringen så att det blir en förändring.

Kommentera