boe_klassrum

Caroline Dyrefors Grufman är Barn- och elevombud på Skolinspektionen.

Arbetsmiljö

Barn- och elevombudet: ”Förstår att det upplevs som orättvist”

Läraren lyfte ut en elev ur klassrummet och anmäldes. Efter utredning blev hon sedan friad av både Skolinspektionen och av polisen. Men Barn- och elevombudet utdömde ändå ett skadestånd till eleven.
Nu blir fallet en riksdagsfråga.

Frågorna i interpellationen
  • Är det rimligt att Barn- och elevombudet utdömer skadestånd till eleven i fall där Skolinspektionen gjort bedömningen att lärarens agerande följt skollagen?
  • Vilka omedelbara initiativ kommer ministern och regeringen att ta för att se över uppdraget till Barn- och elevombudet?
  • Vilka planerade åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att öka lärarnas och rektorernas befogenheter i skolan?

Det uppmärksammade fall där en lärare lyfte ut en stökig elev ur klassrummet, som Sydsvenskan var först att uppmärksamma, blir nu en fråga för riksdagen. Läraren blev friad av Skolinspektionen och av polisen. Men Barn- och Elevombudet utdömde ett skadestånd till eleven.

Det fick Roger Haddad (L) att reagera. Nu har han lämnat in en interpellation till utbildningsminister Anna Ekström.

– Det är läraren som ska bestämma i klassrummet. Då är det viktigt att regelverket och lagstiftningen hänger ihop så att det inte på ena stället finns verktyg för läraren att upprätthålla en lugn och trygg arbetsmiljö i klassrummet, medan en annan paragraf säger att om du utför den här typen av åtgärder så kan du utkrävas på skadestånd av staten. Det blir väldigt märkligt när det ges motstridiga beslut, säger Roger Haddad till Skolvärlden.

Caroline Dyrefors Grufman är sedan 2012 Barn- och elevombud på Skolinspektionen. Hon menar att det inte är konstigt att olika myndigheter kommer fram till olika beslut.

– Det handlar om att tillämpa olika typer av lagstiftning på olika sätt. Jag tror att det är viktigt att hålla isär att det är skolhuvudmannens ansvar att se till att eleverna är trygga när de går i skolan – vilket jag som Barn- och elevombud tittar på. Och på andra sidan handlar det om att titta på den legitimerade lärarens lämplighet att vara lärare, vilket Lärarnas ansvarsnämnd gör. Så det är helt olika bedömningar, säger Caroline Dyrefors Grufman.

Men blir det inte motstridiga signaler för lärare?

– Jag möter många lärare som upplever att det inte får det stöd i klassrummet som de behöver. Så jag har full förståelse för att det kan upplevas som väldigt jobbigt och ibland också orättvist ur ett lärarperspektiv att det kan bli så här. Det är därför det är så viktigt att trycka på att våra skadestånd inte riktar sig till enskilda lärare, utan det är mot skolhuvudmännen. Där står det helt klart att lagstiftningen uttalar att det är skolhuvudmannens skyldighet att se till att eleverna är trygga, förklarar Caroline Dyrefors Grufman.

Så rädslan att bli anmäld – vad tänker du om den?

– Jag förstår mycket väl att det är jobbigt att bli anmäld. Men vi har lagstiftning som omgärdar de här frågorna och det är inte lärarna som blir anmäld till Barn- och elevombudet – det är huvudmannen. Inte den enskilda läraren. 

Roger Haddad menar att det ändå framstår som att läraren har agerat felaktigt vid en anmälan till Barn- och elevombudet.

– Barn- och elevombudet begär ju in skadestånd med anledning av att läraren agerade på det här sättet. Och det är därför jag tycker att det är viktigt att vi reder ut vad det är som gäller. Är det skollagen? Det är uppenbart att det finns motstridiga intressen här som måste tydliggöras. För vi har nog med problem där lärares auktoritet ständigt ifrågasätts i svensk skola och det är en farlig utveckling, säger han.

Kommentera