Sfi-förslag

”Mycket i förslaget som inte är nytt”

Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, är försiktigt positiv till lagförslaget att Sfi blir en del av Komvux. Men menar samtidigt att mycket i förslaget gäller redan idag.

Om lagförslaget

Alliansregeringen tillsatte utredningen om Sfi och i augusti lämnade man över en lagrådsremiss till lagrådet.

Nu lägger Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) fram ett lagförslaget som bland annat innebär att Sfi ska upphöra som egen skolform för att istället bli en del av Komvux.

Till Sveriges Radio säger Aida Hadzialic att Sfi ska bli mer individanpassat, steget in på arbetsmarknaden kortas, varje elev ska få träffa en yrkes- och studievägledare och få en personlig studieplan, anpassad efter deras tidigare utbildning och erfarenhet.

Dessutom vill regeringen att sfi-utbildningen ska vara mer flexibel så att invandrare ska kunna kombinera sina studier i svenska med jobb eller praktik, till exempel genom att läsa Sfi på kvällstid. Skolverket föreslås ta fram stödmaterial och nya kursplaner.

Lagförslaget förväntas gå igenom i riksdagen.

Nu lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att Sfi ska upphöra som egen skolform för att istället bli en del av Komvux samt att utbildningen ska bli mer individanpassad och flexibel.

Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk, säger till Skolvärlden att det kan vara en bra idé att ha Sfi inom Komvux.

– Det handlar ju inte om att ta bort sfi-undervisningen utan att det rent organisatoriskt blir annorlunda. Sfi är många i kommuner en mycket liten verksamhet och lärarna ensamma och därför tror jag att förändringen kan bli bra, säger Karin Sandwall som samtidigt är noga med att betona att hon ännu inte sett det slutgiltiga lagförslaget.

Att verksamheten hamnar inom Komvux skulle kunna innebära att Sfi-läraren får fler kollegor, möjlighet till kollegialt lärande och lättare kan ta del av kompetensutvecklingsinsatser. Samtidigt säger Karin Sandwall att det är mycket i förslaget som egentligen inte är nytt.

– Flexibilitet och individanpassning finns redan i styrdokumenten men hur det ser ut i praktiken beror på resurser och förutsättningar. Sfi-utredningen ville göra skrivningarna tydligare, så att kommunerna bättre förstod kraven och därmed i ökande grad sträva efter att leva upp till kraven. Jag hoppas skarpare skrivningar i styrdokumenten kan bidra till de avsedda positiva effekterna, men det finns förstås ett samband mellan sfi-verksamheternas möjligheter att göra vad man ska och de resurser man har till förfogande.

Hon passar på att kommentera den ständigt upprepade kritiken mot att analfabeter och högskoleutbildade ofta hamnar i samma Sfi-klassrum.

– Det är en myt som det är dags att avskaffa. Sfi har tre olika studieväger beroende på förkunskaper. Om man i en kommun inte delar upp eleverna beror det med all säkerhet på att det saknas resurser, till exempel flera lärare.

I intervjun med Sverige radio säger Aida Hadzialic att kommunen inte kommer få pengar för flexiblare och mer individanpassad undervisning.

– Enligt Skolverkets redovisning är det bara fritidsverksamheten som kostar mindre per heltidsstuderande elev. För att individanpassa undervisning krävs självklart resurser i form av kompetenta lärare, material och liknande. Om inte de medel som behövs tillförs från stat eller kommun så begränsas förstås möjligheterna att arbeta så som styrdokumenten föreskriver.

Mest grundläggande är dock att höja Sfi-lärarnas kompetens och erbjuda kompetensutveckling, menar hon. Sfi och svenska som andraspråk (sva) är de ämnen där behörigheten är som lägst.

– Att öka lärarkompetensen inom Sfi är absolut viktigast och en förutsättning för att förslaget ska leda till positiva effekter för sfi-eleverna och därmed för integrationen.

Även kursplanerna ska skrivas om. En tanke är att det ska bli tydligare vad som ska läsas inom Sfi respektive inom grundläggande vuxenutbildning på Komvux. Bra säger Karin Sandwall.

– Men det är viktigt att de skrivs så att de säkerställer att Sfi verkligen ska vara en kvalificerad språkutbildning för vardags-, samhälls- och arbetsliv. Man pratar mycket om Sfi som arbetsmarknadsinstrument och om vikten av att snabbt komma i arbete. Sfi ska bidra till nyanländas inträde på arbetsmarknaden, men Sfi handlar också om att bli en samhällsmedborgare, att kunna läsa tidningen, gå på föräldramöten, om att sätta sig in i politik och samhällsfrågor. Den biten får inte glömmas bort.

Kommentera