sfi3

Elever från ett sfi-klassrum i Kalmar

| Foto: Lina Alriksson
Utbildningspolitik

Sfi-förslag till riksdagen

Ökad individanpassning. Det är huvudspåret i den sfi-proposition som regeringen idag lämnar till riksdagen. 

Som Skolvärlden tidigare berättat vill regeringen göra sfi-undervisningen mer individanpassad. Idag lämnas propositionen ”Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning” till riksdagen.

Tanken är att utbildningen i högre grad ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Dessutom hoppas regeringen att det ska leda till ökad effektivitet och kortare sammanlagd studietid för eleven.

Propositionen innehåller bland annat följande förslag.

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) upphör som en egen skolform och går in i komvux.

Nya målgruppsanpassade, sammanhållna studievägar införs i kursplanen för sfi. Det innebär att eleverna ska få utbildning som är bättre anpassad efter deras utbildningsbakgrund.

Skollagen förtydligas så att det framgår att huvudmannen i högre grad ska verka för att sfi-undervisningen erbjuds på tider som passar eleven. Huvudmannen ska beakta om den enskilde har andra pågående aktiviteter.

Ny kursplan i Svenska som andraspråk på grundnivå tas fram. Förslaget ska göra att överlappningarna med sfi försvinner.

Nationella delkurser införs i komvux på grundläggande nivå inom alla kurser som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng. Det innebär att elever kan läsa just de delar den behöver.

Stödmaterial för bedömning och betygssättning inom grundläggande vuxenutbildning. Regeringen föreslår stödmaterial som har samma funktion som nationella prov men innebär mindre administration för lärare och myndigheter och en mindre kostnad än nationella prov.

Hemkommunen blir skyldig att se till att den som avser påbörja utbildning inom komvux och särvux på grundläggande nivå eller sfi, erbjuds studie- och yrkesvägledning.

Hemkommunen blir ansvarig för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen.

Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) kommenterar förslaget här

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm