klassrum_morkt
Skolövertagandet

Skolinspektionen: Unikt att problemen fortsatt under så lång tid

Trots upprepande anmärkningar och vitesförelägganden har Botkyrka kommun inte åtgärdat bristerna på Storvretskolan, som nu tas över av Skolinspektionen.
­– Det handlar om elevernas rätt till en god undervisning, säger Jukka Kuusisto på myndigheten.

Mer om beslutet:

Statliga åtgärder för rättelse är det sista steget i en åtgärdstrappa när det gäller kommunala skolor. Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola, men kan besluta om statliga åtgärder för rättelse som kommunen ska bekosta.

Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. 

Statliga åtgärder för rättelse mot kommun eller landsting är en sanktion som är tänkt att motsvara återkallelse av godkännande för fristående huvudmän. Vad som vidtas inom statliga åtgärder för rättelse kan variera.

Läs beslutet i sin helhet här.

Källa: Skolinspektionen

Den drastiska åtgärden att för första gången någonsin ta över en skola bottnar enligt Jukka Kuusisto i Botkyrka kommuns oförmåga att lösa problemen, trots flera chanser.

– Det normala är att huvudmän rättar sig efter vår första tillsyn. I nästa steg får de ett föreläggande om vite, och då brukar de flesta sätta in åtgärder. Särskilt större kommuner som Botkyrka, som har resurser. I det här fallet har vi dömt ut ett vite på 700 000 kronor, och lagt ett föreläggande på ytterligare 1,4 miljoner, men när vi följer upp det så ser vi att det fortfarande inte görs tillräckligt, säger Jukka Kuusisto, chef för Skolinspektionens inspektionsavdelning i Stockholm.

Problemen på skolan är många, enligt Skolinspektionens granskningar. Det handlar både om kvaliteten på undervisningen och bristande trygghet och studiero, och kommunen delar bilden av att insatser behövs.

– Botkyrka kommun var lite överraskade att vi tar det här steget, men de har inte ifrågasatt våra bedömningar. De är samarbetsvilliga, säger Jukka Kuusisto.

Två särskilda rådgivare från Skolinspektionen kommer att placeras på skolan på heltid, i som mest åtta månader. Därifrån ska de leda arbetet med att få verksamheten på köl.

Vilka kompetenser eller resurser besitter de, som gör att de kommer att lyckas bättre med skolan än den ledning som finns på plats sedan tidigare?

– När problemen går så långt på en skola som de gjort här så tyder det på att ledningen inte är tydlig, och att kommunen inte har gett stöd i att arbeta med bristerna. Rådgivarna är erfarna pedagoger och skolledare, som har genomgått rektorsutbildning och har erfarenhet av skolledning och skolutveckling. De har även erfarenhet av att kvalitetsgranska. Det gör att vi är säkra på att de kommer att göra ett bra arbete redan på några månader. Men behövs det åtta månader så tar det åtta månader, och det kan hända att vi sätter in externa rådgivare efter den tiden.

Rådgivarna ersätter inte den gamla ledningen, utan ska jobba tillsammans med rektorn och kommunen.

Vem kommer att ha sista ordet på skolan – rektorn eller rådgivarna från Skolinspektionen?

– Rektor och kommun har alltjämt ansvaret för att bristerna ska avhjälpas. Men vi går in och stödjer verksamheten på det viset att vi fokuserar på bristerna. Det handlar om elevernas rätt till en god undervisning. En del av problemen kan lösas på kortare tid och andra på längre tid. Utbildningens kvalitet kan vara en sådan sak som tar längre tid, säger Jukka Kuusisto.

Insatserna kommer bland annat bestå i att upprätta tydliga förhållningsregler, kartlägga eleverna för att se var trygghetsinsatser behöver sättas in, öka vuxennärvaron i hela skolan samt att fortbilda lärarna. Många lärare på skolan är obehöriga.

– Kompetensutveckling är något man behöver på den här skolan. Det handlar om allt från didaktiska frågor till värdegrund, att jobba med studiero och hur man uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Som på många skolor i ekonomiskt och socialt utmanade områden har man tyvärr svårt att rekrytera behöriga lärare hit.

Man har också inlett ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kring särskilt stöd.

Botkyrka kommun debiteras för alla kostnader som de olika insatserna innebär. Om Skolinspektionen dessutom ska driva in det tidigare föreläggandet på 1,4 miljoner är ännu inte beslutat.

Kommentera