lararassistenter_0

Foto: Shutterstock

Utredning

Skolverket: 6 områden där lärarassistenter kan avlasta lärare

Hur bör skolorna jobba för att i högre grad avlasta lärare så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag? Den frågan har Skolverket utrett, och nu presenterar myndigheten sex områden som de anser att lärarassistenter eller andra yrkeskategorier kan utföra.

Sex områden där lärare kan avlastas
  • Praktiskt arbete i anslutning till undervisning: Förbereda lektionssalar och undervisningsmaterial, enklare rättningsarbete och dokumentation av resultat.
  • Hantera förbrukningsmaterial och läromedel: Administrera beställningar av förbrukningsmaterial och läromedel. Kontrollera, packa upp och fördela förbrukningsmaterial och läromedel.

  • Mentorskap: Kontakter med föräldrar och elever, samverkan med elevhälsan, övrig personal, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Frånvarorapportering, utskick av information till föräldrar och elever och hembesök.

  • Extra anpassningar och särskilt stöd: Se till att nödvändiga verktyg och assisterande teknik finns tillgängliga och fungerar samt stödja eleverna i att använda tekniken. Stötta elever i övningar under lektionstid.

  • Trygghet och studiero: Trygghetsskapande i och utanför klassrum, stötta elever i enskilt arbete och grupparbete under lektionstid, vara rastvärd, delta vid skolmåltider och hantera konflikter.

  • IT-relaterade frågor: Uppdatering av programvara, kontakt med IT-support, teknisk dataadministration och support. Förberedelser, exempelvis inloggning och byte av lösenord.

Källa: Skolverket

Enligt Skolverket behöver lärare avlastas både för den egna arbetssituationens skull och för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare. Genom utredningen vill man avgränsa vilka typer av uppgifter som någon annan än just lärare kan jobba med i skolan. 

De sex områdena som Skolverket har identifierat är trygghet och studiero, praktiskt arbete i anslutning till undervisning, hantera förbrukningsmaterial och läromedel, it-relaterade frågor, mentorskap och extra anpassningar och särskilt stöd.

Peter Fredriksson.
Peter Fredriksson.

– Vi tittade på vad skollag och läroplan säger om lärares arbete, det som lärare kan och måste göra. Utifrån det kunde vi konstatera att det finns områden som andra kan jobba med. Det som lärare i huvudsak ska ägna sig åt är undervisning, att förbereda, genomföra och följa upp lektioner, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Ni säger att ni vill att lärare ska fokusera på sitt kärnuppdrag, betyder det mer undervisningstid?

– Det är viktigt att man gör en inventering på varje skola för att se hur man tillsammans kan fördela arbetsuppgifter så det blir bra både för lärare och elever. Vi visar på några exempel där lärare undervisar fler timmar, och tycker det är bra att de får ägna sig åt det som de är utbildade för, säger Peter Fredriksson och fortsätter:

– Tanken är inte att lärare ska arbeta mer, men att lärare ska använda sin tid till det som verksamheten behöver. Det kan se väldigt olika ut, det kan också handla om att läraren behöver mer tid för att planera och följa upp lektioner, och då kan det vara så att man får mer tid för det.

I förra veckan beslutade riksdagen att den miljard som regeringen lovat kommunerna i riktade statsbidrag till kommunerna ska halveras. 

– Det är ju aldrig önskvärt att det blir förändringar. Skolan behöver både kontinuitet och stabilitet och som rektor behöver man veta vilka spelregler man har att förhålla sig till. Det är dock ingenting vi kan påverka, säger Peter Fredriksson.

Hur viktig roll kommer lärarassistenter spela i framtiden tror du?

– Jag tror att vi egentligen bara sett början av det här. Det är ju många skolor som har prövat det här, men jag tror att vi kommer att se mer utav det framöver och att skolan helt enkelt måste organisera verksamheten utifrån att fler än lärare behöver göra det arbete som skolan ska hantera.

Man måste utgå från lärarnas behov på den enskilda skolan

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, säger till Skolvärlden att Skolverkets utredning inte förändrar fackets syn på lärarassistenter.

– Det viktigaste är att lärarassistenter inte ska undervisa. Sen vill jag verkligen trycka på att om man ska införa lärarassistenter så måste man utgå från lärarnas behov på den enskilda skolan. Lärarna måste få avgöra om det finns ett behov av lärarassistenter och sen i så fall vilka arbetsuppgifter som de skulle utföra, säger hon.

Saknar du några områden i Skolverkets utredning?

– Det är svårt att svara på för det ser väldigt olika ut ute på olika skolor. Men jag tycker nog att det generellt verkar som att de här sex områdena ramar in det ganska väl. Många av de här arbetsuppgifterna har vi identifierat som möjliga, men det går ju inte att säga att det alltid ska vara på ett visst sätt.

Åsa Fahlén.
Åsa Fahlén. | Foto: Jennifer Glans

Hur mycket bör man satsa på lärarassistenter?

– Steg ett är att titta på redan befintliga yrkeskategorier i skolan och att man stärker dem. Finns det ändå arbetsuppgifter som behöver göras som ingen har ansvar för, men som lärarna gör i dag, så kan lärarassistenter vara en bra grej, säger Åsa Fahlén.

– I de här nedskärnings-tiderna skär man ned mycket på andra yrkeskategorier, till exempel elevassistenter, måltidspersonal och elevhälsan. Problemet blir att de här arbetsuppgifterna inte försvinner, utan hamnar i lärarnas knä. För att kunna utföra sitt jobb som lärare är man oerhört beroende av att det finns andra yrkeskategorier på skolan som gör det som de är ansvariga för och är proffs på.

Kommentera