hotfull_vald_korridor
Undersökning

Var fjärde lärare har utsatts för hot och våld

Var fjärde lärare uppger att de har utsatts för hot och våld under det senaste läsåret. Det visar Skolverkets senaste attitydundersökning. Samtidigt har stressen bland lärare minskat och en lärarmajoritet upplever att de bemöts med respekt i skolan.

Mer om Skolverkets undersökning
  • Skolverket har gjort urvalsundersökningen ”Attityder till skolan” vart tredje år sedan 1994, vilket ger möjligheter att följa utvecklingen över tid.
  • Nästan 1 500 lärare och 4 200 elever har besvarat frågorna och de skillnader som presenteras är statistiskt säkerställda. Resultattabeller över samtliga frågor presenteras på Skolverkets webbplats.

Sedan 1994 har Skolverket vart tredje år genomfört undersökningen ”Attityder till skolan” om elevers och lärares syn på skolan. I attitydundersökningen svarar lärare och elever bland annat på frågor om trivsel, stöd, lärande, stress och förtroendet för olika aktörer i skolsystemet.

I den senaste attitydundersökningen, som släpptes under torsdagen, uppger var fjärde lärare att de har utsatts för hot och våld på sin arbetsplats under det senaste läsåret.

– Å ena sidan vittnar många lärare om hot och våld. Å andra sidan trivs det stora flertalet och tycker att de bemöts med respekt och har arbetsro på lektionerna. Det kan tyckas motsägelsefullt. En rimlig förklaring är att hot och våld ses som avvikande extremhändelser och inte som en del av den vanliga skolvardagen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i en skriftlig kommentar.

Lars Santelius, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund (LR) Stockholm och SO-lärare vid Kungsholmens grundskola i Stockholm, ser allvarligt på siffrorna som presenteras i undersökningen.

– Det är inte acceptabelt givetvis att så många har utsatts. Det finns ingen annan yrkeskår där man kan acceptera sådana siffror. På huvudmannanivå måste det finnas tydliga skrivningar hur man på respektive skola ska hantera de här situationerna. Jag tycker att kommunerna kan ta ett större ansvar när det kommer till de här frågorna, säger han.

I Stockholm stad är man på väg i just den riktningen. Där avser man att hjälpa skolorna att skapa så kallade förväntansdokument. Det ska innehålla punkter som dels handlar om vad föräldrar kan förvänta sig av skolan, men också vad skolan kan förvänta sig av föräldrarna.

Tror du att det är den typen av åtgärder som behövs för att vända våldstrenden i skolan?

– I grunden handlar det om att inte minst elever måste få förutsättningar att klara av undervisningen och bli tillfredsställda i skolans värld. Det förutsätter också att det finns vuxna i skolan, inte minst lärare, som har förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter så att det kan skapas lugn och ro på respektive arbetsplats. Där finns det enormt mycket att göra, säger Lars Santelius.

Enligt Skolverkets undersökning upplever fyra av tio lärare att de ofta känner sig stressade av arbetet. Dock är det en minskning jämfört med 2012 då mer än varannan lärare uppgav att de kände sig stressade.

Robert Jivegård arbetar som huvudskyddsombud och kommunombud för LR i Lund och har de senaste åren arbetat mycket med att förbättra lärarnas arbetssituation.

– När det gäller lärarstressen, om man utgår från Lund, så är min uppfattning att vi har goda handlingsplaner för att hantera den höga arbetsbelastningen. Med både riskbedömning av tjänster och prioriteringslistan som exempel, säger han.

I Lund tog man 2017 fram en prioriteringslista för att renodla läraruppdraget och minska stressen, något som Skolvärlden tidigare har skrivit om. Men en kartläggning från i mars, som Lärarnas Riksförbund i Lund har gjort bland sina medlemmar, visar att priolistan kunde användas i högre utsträckning.

Skulle användningen av sådana prioriteringslistor kunna minska stressen för fler lärare runt om i landet?

– Ja, det tror jag. Tyvärr är det så att när prioriteringslistan väl kommer till användning då är man som lärare väldigt stressad redan. Det viktigaste är att ha rutiner vid tjänstefördelningen, så att den ohälsosamma arbetsbelastningen inte blir aktuell, säger Robert Jivegård.

Förutom lärares syn på stress och våld så upplever hela nio av tio lärare att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan. Mer än nio av tio högstadielärare anser dessutom att stämningen är trevlig på de flesta eller alla lektioner, och nästan en lika stor andel lärare anser att det i sin helhet råder studiero.

– I debatten målas det ibland upp en bild av ett allmänt kaos i skolan men det finns inget stöd för det i den här rapporten. Bilden är inte svart eller vit. De ordningsproblem som finns behöver skolorna hantera med tydliga regler och rutiner och ett medvetet arbete för att skapa ett bra skolklimat, säger Peter Fredriksson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm