Vuxenutbildning

Anna Ekström om vuxkritiken: ”Risk för cherry-picking”

Anna Ekström vux

”Komvux ska finnas där för eleverna och för att de ska uppnå resultat, inte att ta ut vinst”, säger utbildningsminister Anna Ekström.

| Foto: Christine Olsson/Bildbyrån

Skolvärldens granskning av komvux har skakat om på regeringsnivå.
Utbildningsminister Anna Ekström flaggar för kraftiga åtgärder.
– Jag jobbar med ett förslag i detta nu, säger hon.

Skolvärldens granskning av vuxenutbildningen i Sverige väcker flera frågor. Här är utbildningsministerns svar:

Ser du några problem med att vuxenutbildningen till 40 procent är utlagd på entreprenad och att mer än 50 procent av eleverna studerar i privat regi?

– Det är riktigt att en stor del av utbildningen inom komvux sedan lång tid bedrivs på entreprenad, även om det finns stora variationer mellan kommunerna.
Det är ju kommunerna som har ansvar för komvux och det är där beslut om hur mycket som ska läggas ut på entreprenad sker. Jag är dock övertygad om att man som kommun har betydligt bättre förutsättningar att avgöra och följa upp vad god kvalitet i undervisningen är om man själv bedriver verksamheten, säger utbildnings-minister Anna Ekström.

Hur ser du på att det finns exempel på där delar av elevpengen till en privat aktör hålls inne tills eleven har ett godkänt betyg?

– Jag tycker inte om det. Som jag ser det finns det en risk att det skapar incitament för utbildningsanordnarna att locka till sig framför allt hög- och snabbpresterande elever, så kallad cherry-picking, och att eleverna får högre betyg än vad de har kunskaper för. Det ligger i kommunens – och hela samhällets intresse – att eleverna får betyg som motsvarar deras kunskaper. Denna risk oroar mig och det borde oroa kommunala företrädare också, säger Anna Ekström.

Tycker du att kommunerna rent generellt kvalitetssäkrar den undervisning de köper in på rätt sätt?

– Kommunen har ett ansvar att göra det. Jag har tyckt att det är nödvändigt att göra en ambitionshöjning från statens sida och därför beslutade regeringen precis före jul om en ändring i Skolinspektionens instruktion som innebär att Skolinspektionen hädanefter ska granska kommunal vuxenutbildning på skolnivå. Tidigare har myndigheten i huvudsak granskat komvux på huvudmannanivå. Syftet är att det ska bli högre kvalitet i vuxenutbildningen. Genom Skolinspektionens tillsyn kan man nu kontrollera exempelvis undervisningen i förhållande till skollagen, förordningen om vuxen-utbildning och läroplanen, säger Anna Ekström.

”Komvux ska inte finnas för att ta ut vinst”

Är det mer okej med en marknadsskola för vuxna elever än för barn och ungdomar?

– Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Givetvis måste de kommuner som väljer att upphandla vuxenutbildning vara noga med både hur upphandlingen går till, vilka villkor som ställs, och hur mycket som upphandlas. De segregerande krafterna finns där, även om de är ännu starkare i grund- och gymnasieskolan. Självklart är det så att komvux – och det gäller så klart även privata utbildningsanordnare – framför allt ska finnas där för eleverna och för att de ska uppnå resultat, inte att ta ut vinst, säger Anna Ekström.

– Vi socialdemokrater har på vår kongress tagit beslut om att förbjuda vinstuttag ur skolan. Jag arbetar i detta nu med ett förslag som bland annat innebär att utbudet av utbildning i gymnasieskolan och den yrkesinriktade utbildningen inom komvux ska beslutas både med hänsyn till elevernas efterfrågan och behoven på arbetsmarknaden samt att kommuner ska träffa samverkansavtal avseende planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Naturligtvis kommer upphandlade utbildningsanordnare att omfattas av dessa förslag.

Hur ser du på de kommuner som har ett eget auktorisationssystem för privata aktörer i vuxenutbildningen?

– Enligt skollagen får kommunen lägga ut den kommunala vuxenutbildningen på entreprenad, exempelvis via upphandling eller via auktorisationssystem. Om jag hade kommunalt ansvar skulle jag akta mig för auktorisationssystem. Från fackligt håll pekar man på en prispress som hotar kvaliteten och arbetsmiljön, och jag frågar mig hur många deltagare som har tillräckligt med information för att kunna göra ett underbyggt val. Frågan är om man har förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut om vem som kommer att kunna ge en exempelvis den bästa sfi-utbildningen, när man nyss kommit till Sverige.

 Hur ser du på kontinuerlig antagning i vuxenutbildningen?

– Det har vi haft under lång tid och det finns skäl till att utbildning inom komvux inte alltid följer vanliga terminstider. Det handlar om att med stor flexibilitet i undervisningens genomförande kunna möta utbildningsbehov för vuxna så att de så snabbt som möjligt kan komma vidare till anställning eller till andra studier, men naturligtvis ska arbetsgivaren organisera arbetet så att det är hållbart ur lärarens perspektiv, säger Anna Ekström.

Kommentera