lararvaldny
Foto: Niklas Björling
Hot och våld

Checklista vid hot och våld i skolan

Det förekommer att lärare och studie- och yrkesvägledare utsätts för hot och våld i sitt arbete. Ta hjälp av den här checklistan både i det förebyggande arbetet och om du eller någon annan utsätts.

Om du själv blir utsatt för hot eller våld

Kontakta din arbetsgivare omedelbart

 • Arbetsgivaren är skyldig att utreda och dokumentera händelsen samt att anmäla eventuell arbetsskada till Försäkringskassan och i vissa fall till Arbetsmiljöverket.

Ta kontakt med skyddsombudet på skolan

 • Skyddsombudet har möjlighet att överblicka situationen och vara till hjälp och stöd i svåra situationer.

Dokumentera händelsen

 • Dokumentera händelseförlopp och eventuella skador samt notera vilka som är närvarande. Att i efterhand exakt komma ihåg ett händelseförlopp kan vara svårt.
 • Du kommer att behöva redogöra för det inträffade vid till exempel en arbetsskadeanmälan och en eventuell polisanmälan. Därför är det bra att så fort som möjligt själv dokumentera det som inträffat. Se till att dokumentera eventuella fysiska skador, spara hotfulla mail och liknande. Om det finns vittnen: Kan de stödja din upplevelse av det inträffade?

Se till att få vård

 • Om du är i behov av akut sjukvård och själv inte kan ta dig till en vårdcentral så kan din arbetsgivare se till att du får hjälp med det.
 • Skulle du bli sjukskriven och skadan blir ett försäkringsärende är det extra viktigt att kontakt med vården har skett så fort som möjligt.
 • Tänk också på att många reaktioner kan komma i efterhand. Du kan ha drabbats av psykiska trauman som kan ta sig uttryck på olika sätt. Hör med din arbetsgivare om du kan få samtalsstöd genom företagshälsovården.

Polisanmälan

 • Om ett brott är begånget kan detta polisanmälas. Det bästa är om arbetsgivaren kan stå för anmälan, men vem som helst kan göra en polisanmälan. Det är sedan polis och åklagare som utreder brott och domstolen som prövar om brott har begåtts. Exempel på brott är misshandel och olaga hot.

Anmälningsskyldighet

 • Överväg att göra en orosanmälan om du har anledning att misstänka att ett barn far illa. Som anställd på en skola har du skyldighet att anmäla enligt 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen. Det kan till exempel handla om anhöriga till en elev som beter sig hotfullt mot dig där du har anledning att tro att även eleven utsätts för hot/misshandel. Även här är det fördelaktigt om arbetsgivaren gör orosanmälan.
 • Om du får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkning i samband med verksamheten har du en skyldighet enligt 6 kap. 10 § skol-lagen att anmäla till rektor. Huvudmannen ska då utreda och vidta adekvata åtgärder.

Försäkringar

 • Det kan finnas kollektivavtalade försäkringar som ger dig rätt till ersättning om du utsatts för hot eller våld. Ta kontakt med AFA Försäkring (afaforsakring.se) för information. Det kan till exempel gälla ersättning för inkomstbortfall eller andra kostnader samt i vissa fall ersättning för sveda och värk.

Om någon annan blir utsatt för hot och våld

Se till att den drabbade får hjälp

 • Din insats kan betyda oerhört mycket för den som utsatts. Lämna inte den drabbade ensam och se till att den drabbade får hjälp enligt punkterna på förra sidan.

Skriv ner dina iakttagelser

 • Din uppfattning om vad som hänt kan ha betydelse när händelsen ska utredas av arbetsgivare och andra aktörer. Skriv därför ner dina egna iakttagelser.

Förebyggande åtgärder på skolan

Anmäl risksituationer till arbetsgivaren

 • Om du upptäcker situationer där du eller andra riskerar att utsättas för hot eller våld ska du anmäla detta till din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att risker i arbetsmiljön förebyggs. Det ska råda noll-tolerans mot hot och våld på en arbetsplats.

Skolan ska ha en handlingsplan om hot och våld

 • På skolan ska det finnas en handlingsplan med rutiner för hur ni bör agera i situationer där hot och våld kan förekomma. Påtala för din arbetsgivare att ni behöver en sådan handlingsplan om det inte redan finns en. Vänd dig till skyddsombudet på din skola om ni inte får gehör hos arbetsgivaren.
 • Rutinerna i handlingsplanen ska vara kända av alla som kan vara berörda av riskerna för hot och våld. Riskfyllda situationer för skolpersonal kan till exempel vara elever eller anhöriga till elever som uppträder hotfullt eller våldsamt, eller mail med hotfullt innehåll.
Kommentera