lararstudenter_nytt
VFU

UKÄ: Bättre VFU med övningsskolorna

Försöket med övningsskolorna har bidragit till högre kvalitet på lärarutbildningens VFU, visar Universitetskanslersämbetes utvärdering.
– Men vi skulle hellre se att man gjorde VFU bättre för alla, säger LR Stud-ordförande Mimmi Rönnqvist.

Läs mer

Ta del av hela rapporten här.

 

Just nu pågår ett försök med så kallade övningsskolor inom ramen för lärarutbildningens verksamhetsförlagda del (VFU) med syfte att höja kvaliteten. Vid 15 universitet och högskolor kan blivande lärare och förskollärare göra större delen av sin VFU på en övningsskola eller övningsförskola.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag att utvärdera övningsskolorna och i en delrapport konstateras nu att kvaliteten på flera sätt har stärkts.

Bland annat pekar UKÄ på att försöksverksamheten med övningsskolor lett till en högre koncentration av lärarstudenter och handledare på ett mindre antal skolor. Det har i sin tur lett till större möjligheter till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande, något man menar är positivt.

Men LR Studs ordförande Mimmi Rönnqvist har flera farhågor vad gäller övningsskolorna.

– Det är förstås bra att initiativ görs och att man försöker, men problemet är att man nu väljer att satsa massor på detta med övningsskolor, samtidigt som långt ifrån alla lärarstudenter gör sin VFU på en övningsskola. Vi skulle hellre se att man gjorde VFU bättre för alla. 

Dessutom, säger hon, bidrar lärarstudenterna på olika sätt, när de kommer ut i verksamheterna.

– Med övningsskolor går många skolor miste om lärarstudenter.

UKÄ varnar självt för att de skolor som blir utan VFU-studenter kan få svårare att rekrytera nyutexaminerade lärare.

UKÄ lyfter också vikten av att de lärare som handleder lärarstudenterna har en handledarutbildning, vilket tycks vara något vanligare vid övningsskolorna, och vill att detta prioriteras ytterligare.

Vad är viktigast för att förbättra VFU generellt?

– Att alla studenter får var sin handledare. Och att handledaren får utbildning och tid att vara handledare, det är viktigt för likvärdigheten, säger Mimmi Rönnqvist.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och den som är ytterst ansvarig för landets lärarutbildningar, är positiv till resultatet.

– UKÄ visar att den närmare samverkan som blivit mellan lärosäten och huvudmän, genom övningsskolorna, har lett till högre kvalitet i VFU. Ansvarstagandet för studenternas VFU har också ökat. Vi ser också att kopplingen mellan utbildningens teoretiska delar och de praktiska har stärkts, vilket Skolkommissionen pekat på behovet av.

– Sen finns det en del saker som man behöver titta närmare på, men i det stora hela ser vi övningsskoleförsöket som ett lyckosamt sätt att arbeta.  

Försöksverksamheten pågår till och med 2019. Kommer ni permanenta övningsskoleverksamheten?

– Det är upp till den regering som sitter då att ta det beslutet. Men när vi får slutrapporten om övningsskolorna tillsammans med utvärderingen av lärarutbildningen kommer vi ha gott underlag för hur vi går vidare.

Mimmi Rönnqvist, ordförande för LR, är kritisk till att detta inte gäller alla. Hur ska alla lärarstudenter få en bra VFU?

– Nu har detta varit ett försök. En del i detta, när vi har fått hela utredningen av lärarutbildningen, är ju att se till att det kommer att omfatta alla lärarstudenter framöver, säger Helene Hellmark Knutsson.

– En viktig del är att stärka kopplingen mellan teori och praktik och förbereda de blivande lärarna bättre för det arbete man ska göra i klassrummet.

Kommentera