Betyg och bedömning

Riksdagsbeslut: Ja till ämnesbetyg på gymnasiet

elev prov betyg

Betygen ska bättre spegla elevers kunskaper – därför röstade riksdagen igenom regeringsförslaget att kursbetyg ersätts med ämnesbetyg på gymnasiet.

| Foto: Shutterstock

Gymnasiets och komvux kursbetyg ersätts med ämnesbetyg.
På onsdagen röstade riksdagen igenom regeringsförslaget som låg till grund för förändringen.

I augusti 2020 överlämnade betygsutredningen sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningen föreslog bland annat att ämnesbetyg införs i gymnasieskolan, vilket också var en av punkterna i Januariavtalet.

Bakgrunden var att systemet med kursbetyg anses riskera att göra undervisningen fragmentiserad och att ett tidigt, dåligt betyg, finns kvar i examensbeviset även om eleven senare utvecklas i ämnet.

– Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap, sa Anna Ekström när betygsutredningen tillsattes.

Inga kurser på gymnasiet

I och med att riksdagen på onsdagen röstade igenom regeringsförslaget kommer det inte längre att finnas kurser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utan utbildningen i varje enskilt ämne ska i stället ges i form av en eller flera nivåer. Eleverna ska få sina betyg i ämnena efter varje avslutad nivå.

Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén har tidigare förklarat att hon ser fördelar med växlingen till ämnesbetyg. Förhoppningen är att det ger större tyngd åt lärarens bedömning och mindre till matriser.

– Jag gillar betyg och de är viktiga. Men jag vill se ett ökat fokus på inlärningen snarare än på betyg, sa hon tidigare till Skolvärlden.

Läraren gör sammantagen bedömning

Betygssättningen inom alla skolformer ska också sättas enligt en ny princip som handlar om att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i relation till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

Ändringarna som innebär att ämnesbetyg ska införas ska tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2025.

Ändringarna i skollagen som handlar om den nya principen för betygssättning och att betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper ska ersätta kunskapskrav och kravnivåer börjar gälla den 1 juli 2022 och tillämpas från och med samma datum.

Kommentera