sekretess_kopia_0

Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Sekretess

Efter kritikstormen: Regeringen släpper på hemligstämplingen

Hemligstämplingen av Skolverkets register har fått kraftig kritik. Nu ska sekretessen bort, enligt ett nytt förslag.
– Vi föreslår att en ny förordning ska träda i kraft redan i oktober, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Den 1 september slutade Skolverket publicera betyg, lärarbehörighet och vilka skolor som finns i Sverige.

Hemligstämplingen har ifrågasatts från flera håll och behovet av att lösa situationen har beskrivits som akut.

I ett förslag som utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås en ny förordning som ska göra det möjligt att rucka på sekretessen.

– Sedan den 1 september saknas tillgång till information om vilka skolor som finns i landet, då Statistiska centralbyrån (SCB) numera bedömer att uppgifter om fristående skolor är sekretessbelagda. Detta måste åtgärdas så fort som möjligt och vi föreslår därför att en ny förordning som reglerar skolenhetsregistret ska träda i kraft redan i oktober, säger utbildningsminister Anna Ekström (S), i ett pressmeddelande.

Förordningen föreslås träda i kraft den 23 oktober. Den löser dock inte alla problem som det ändrade rättsläget har skapat, exempelvis vad gäller tillgången till den statistik som behövs för att stat och kommuner ska kunna fördela resurser.

Bakgrunden till Skolverkets beslut är ett ställningstagande av SCB och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som bland annat innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter.

Skolverket har tidigare varnat för att åtstramningen kan leda till allvarliga konsekvenser för myndigheter, huvudmän, skolor och elever. Samt att den riskerar att äventyra de nationella proven och Sveriges deltagande i den globala kunskapsmätningen Pisa.

Den 4 september lämnade Skolverket och SCB över flera förslag på potentiella lösningar till regeringen.

Enligt de båda myndigheterna vore den enklaste lösningen att utöka offentlighetsprincipen till att även omfatta skattefinansierade friskolor. Om det inte går anser de att ett antal åtgärder bör övervägas, bland annat att en sekretessbrytande bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen.

Förslagen är dock förknippade med betydande nackdelar, menar utbildningsminister Anna Ekström.

– De sekretessbrytande regler som Skolverket och SCB föreslår strider mot viktiga principer för svensk statistik och är något som kan påverka kvalitén och förtroendet för den svenska statistiken, sa hon i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Förslagen på potentiella lösningar analyseras nu av regeringkansliet, men någon tidsplan över när problemet kan vara löst finns inte i dagsläget. 

Kommentera