spang_skolverket_2

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, om att Härryda använder statsbidrag på rektorslöner.

Statsbidrag 

Skolverket: ”Det blir bevakning på Härryda”

Chefen för statsbidragsenheten på Skolverket reagerar när Skolvärlden informerar honom om bidragen till Härryda. 
– Vi kommer att följa upp det här när pengarna är använda. Det blir en bevakning på Härryda, säger Andreas Spång.

Lärarnas Riksförbund och Kommunal i Härryda riktar skarp kritik mot kommunens hantering av statsbidraget för ökad likvärdighet som Skolverket delar ut.

Enligt facken handlar oenigheten till stor del om att kommunen vill lägga statsbidragspengar på annat än vad de är avsedda för, som bland annat befintliga rektorstjänster och personal som kommer arbeta inom fritidshemmet.

– Som lokalt ombud i min kommun har jag verkligen försökt att göra allt i min makt för att få systemet att funka och få de här pengarna att nå fram till klassrummen, så som det var tänkt, säger Anna Carlsson, kommunombud för LR i Härryda.

Andreas Spång på Skolverket poängterar att det framgår tydligt att pengarna ska användas till nya eller utökade insatser.

– Sedan är det klart att det blir en bedömningsfråga vad som är nya och vad som är utökade insatser. Det ska inte finansiera insatser som redan ligger i plan, det är tydligt. Fritidsverksamheten omfattas inte av förordningen, säger han. 

Ett krav i statsbidraget är att huvudmannen ska upprätta en plan och där ska det framgå att det är nya eller utökade insatser, och att de går mot förskoleklass och grundskola, och på ett eller annat sätt leder till en ökad likvärdighet eller höjd kunskapsutveckling. 

– Man kan göra det här på väldigt många olika sätt, vilket också är tanken med statsbidraget. Men planen ska samrådas med fackliga organisation. Det är huvudmannen som tar ansvar för att innehållet i planen rimmar med villkoren i statsbidraget, säger Andreas Spång.

Skolverket har i samband med Härrydas ansökan, innan kommunen fick pengarna beslutade, varit i kontakt med kommunen och bett att man kompletterar sin plan så att den inte ska omfatta fritidshemmet. 

– Sedan kommer vi att följa upp det när pengarna är använda. Då föresätter vi att Härryda inte använder medlen till fritidshemmet. Så det blir en bevakning på Härryda.

Det känns som att bidraget inte har fungerat smärtfritt om det kan gå till att finansiera rektorstjänster som redan finns. Hur ser du på det? 

– Jag skulle säga att systemet inte är testat än. Vi har inte granskat och kontrollerat de villkor som förordningen ställer i den omfattningen som vi kommer att göra. Vi är på god väg att rulla ut en granskning kring kostnadsvillkoret vi har i samband med ansökan 2019, säger han.

Skolverket har redan nu valt ut tio kommuner att granska som berör 2018 års ansökningsomgång, varav sju är utvalda på grund av att i räkenskapssammandraget har sänkt sina kostnader och tre kommuner som valts ut efter att Skolverket har fått signaler. Ambitionen är att granska och fatta beslut kring kommunerna i augusti 2019. 

– Det är självklart inte okej om kommuner eller enskilda använder det här statsbidraget mot bidragets villkor. Har man använt det i strid mot förordningen så kommer vi återkräva pengarna, och vid ett återkrav så blir det så att vi kommer att återkräva alla pengarna. 

Förstår du att lärare tappar tron till riktade statsbidrag om det används som det gör? 

– Ja, i det här enskilda fallet så kan man så klart ha förståelse för att det känns frustrerande att inte få sin röst hörd. Men på generell nivå så är det snarare så att vi kommer att kontrollera och vi har en apparat för att kontrollera att de villkoren följs.

Regeringen beslutade i slutet av april att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som infördes 2018. 

– De resurser som regeringen satsar på skolan ska gå till undervisning och elevhälsa, inte till annat. När vi tillför resurser ska det märkas ute i skolorna. Därför är det viktigt att vi följer användningen av likvärdighetsbidraget noga, sa utbildningsminister Anna Ekström, i en skriftlig kommentar när det beslutades. 

Statskontoret ska bland annat analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts, följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget, samt hur villkoren för bidraget har påverkat de kommunala huvudmännens fördelning av medel till övriga verksamheter. 

– Det är väldigt välkomnande att Statskontoret får ett uppdrag att utvärdera bidraget. Det rör sig om jättemycket pengar och det är en stor satsning ifrån regeringen och det är bra att det är fler myndigheter, än bara Skolverket, som tittar på den här frågan. De kanske ser saker som vi kommer missa och då får vi så klart se över det, säger Andreas Spång.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm