269747-working-overhours-or-preparing-to-exam
Coronakrisen

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Den 30 april gav utbildningsminister Anna Ekström Skolverket i uppdrag att på en vecka förbereda stödjande insatser med anledning av covid-19. Senast på torsdagen den 7 maj ska en rad insatser vara igång, för allt ifrån PRAO och elevhälsa till betygssättning och nyanlända.

– Vi har haft kontakt med huvudmän, skolchefer, rektorer och lärare om problem de upplever i sin vardag. Utifrån det ska vi bli mer konkreta och ge råd om vad man kan göra. Hur kan till exempel betygssättning gå till när man inte har samma underlag och inga nationella prov, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till Skolvärlden.

Uppdraget spänner över mycket. Myndigheten ska stötta skolornas arbete med PRAO och APL (arbetsplatsförlagt lärande), prövningar, betygssättning, utvecklingssamtal, elevhälsa, nyanlända elever, elever på introduktionsprogram och elever i behov av särskilda stödinsatser, oavsett om det beror på sociala skäl, funktionsnedsättning, bristande kunskaper i svenska språket, bristande datorvana eller bristande tillgång till teknisk utrustning.

Utöver det ska Skolverket också ge huvudmän och skolledare vägledning att organisera verksamheten så att lärarnas arbetssituation blir dräglig.

– Vi har tagit fram stöd successivt under hela den här perioden. Det finns redan mycket på skolverkets hemsida och på skolahemma.se, men nu ska vi samla oss mer koncentrerat runt vissa frågor. Vi kommer kunna använda en del av det vi tidigare gjort, men lägga till lärarande exempel och förtydliga de möjligheter rekommendationerna ger. Det ska bli konkret, mer fokus på ”hur” än på ”vad”.

Myndigheterna är inte framför allt kända för att vara tydliga…

– Så är det ju. Det är inte så ofta Skolverket går in och talar om exakt hur man ska hantera ett visst problem. Det är ju delvis på grund av styrningen av skolan, där huvudmännen ska forma verksamheten. Och ansvaret ligger ju kvar hos huvudmännen, vi kan inte tala om hur man ska göra, Men vi kan tipsa och ge exempel, säger Peter Fredriksson.

Han menar att en svårighet med att ge råd till lärare i såväl dessa tider som i vanliga fall, är att det inte är en homogen grupp. Och det är inte deras arbetsplatser heller.

– Lärare är olika. Jag träffar på lärare som efterfrågar mer från Skolverket, men jag träffar också lärare som inte gör det. I och med att lärargruppen är så stor, och det är så stor skillnad vad gäller erfarenhet och förutsättningar så det är svårt att komma med råd. Det finns många lärare som använder sig av sin erfarenhet och sitt professionella omdöme och som tycker att de har möjlighet att hantera problemen utan att Skolverket talar om hur man ska göra. Det gäller för oss att hitta en balans. Vi ska försöka hitta en nivå som ändå når de lärare som tycker att de behöver stödet. Det gäller även rektorer och huvudmän, säger Peter Fredriksson.

Kommentera