my_zetterman_alm_nationella_prov
Debatt

”Skolverkets riktlinjer gör det svårt att göra rätt”

Debatt. Skolverket arbetar aktivt för att förhindra spridningen av de nationella proven. Det innebär många riktlinjer – som tyvärr leder till motstridiga budskap, menar svenskläraren och IKT-pedagogen My Zetterman-Alm.

Från 2018 ska nationella prov i svenska genomföras på dator. Det har också beslutats att nationella prov ska tas i särskilt beaktande vid betygssättning. Därtill arbetar Skolverket aktivt för att förhindra spridning av proven. Det finns alltså många riktlinjer att ta hänsyn till. Tyvärr är det svårt att genomföra proven korrekt på grund av motstridiga budskap i dessa riktlinjer. Detta drabbar framförallt elever som behöver få material uppläst.

Skolor rekommenderas att använda tjänster som låser datorn under provet för att undvika fusk och spridning. Dessa tjänster kan läsa upp elevens svar och det finns möjlighet att lägga till ljudfiler i provet för uppläsning av provtexter. Enligt riktlinjerna får dock inte ljudfiler finnas i provet, samtidigt som det är omöjligt att nå filer på USB i låst miljö. Detta innebär att skolor måste hitta lösningar för elever som behöver få textmaterialet uppläst. Digitala enheter som mp3-spelare är inte tillåtna hjälpmedel. Inte heller bör eleven ha två datorer då den andra datorn kan användas för fusk eller spridning av provet. I riktlinjerna från Skolverket finns inga konkreta förslag kring hur skolor ska lösa detta problem. Detta leder till att varje rektor behöver besluta kring hur problemet ska lösas vilket inte borgar väl för likvärdigheten.

Rektor kan visserligen besluta att undanta elever från den låsta miljön. Det skulle dock innebära att provets säkerhet äventyras då eleven inte får ha tillgång till nät, samtidigt som övriga elever behöver nät för åtkomst till låst skrivmiljö. Det går inte att säkerställa att en elev inte kopplar upp sig mot mobil eller wifi. Rektor skulle därför behöva ta ställning till hur dessa prov ska hanteras. Om läraren förväntas ta nationella provet i särskilt beaktande blir det problematiskt om förutsättningarna inte är likvärdiga.

Rimligtvis ökar spridningsrisken när skolor har flera stickor, istället för att ha filer i låst miljö. I provsystemen har bara provkonstruktören tillgång till provet. Elever loggar in med kod och när eleven lämnat in kan inte provet nås. Om skolor skulle tillåtas att lägga över filer i provet skulle skolan endast behöva ett USB och en provkonstruktör. Det skulle innebära färre möjligheter att provet sprids – inte fler – eftersom materialet går genom färre händer.

Proven har många fördelar, men det är också en stor administrativ apparat med höga krav på skolpersonalen. Skolverket gör säkerligen sitt yttersta för att skapa en välfungerande provsituation, men riktlinjerna gör att det blir svårt att göra rätt. Skolverket behöver därför se över sina riktlinjer och också ge mer konkret vägledning. Om vi vill ha likvärdighet kring proven behöver Skolverket hjälpa skolor att göra rätt istället för att sätta käppar i hjulet för alla de som vill göra ett bra jobb.

My Zetterman-Alm, svensklärare och IKT-pedagog

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm