Debatt

”Starta ny skolform för elever med NPF”

Elev, klassrum, ensam, npf
Foto: Shutterstock

Alla elever har rätt till en skolgång som ger erforderliga grundkunskaper inför vuxenlivet. Dessutom har de rätt att genomgå grundskolan med självförtroende och självkänsla i behåll och en tro på framtiden. Tyvärr ser jag stora brister i vårt stöd till elever med autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Under mina 14 år i skolan har jag erfarit att både skolledning och pedagoger kränger ut och in på sig själva, för att inom grundskolans värdegrund och uppdrag ge dessa elever förutsättningar som leder till minst godkända betyg. Trots detta får många elever stora svårigheter. Vissa anses stökiga och bråkiga, andra drar sig undan och tystnar.

Många av dessa barn/ungdomar behöver andra inlärningskanaler, förutsättningar och ett bemötande som vi inte klarar inom den ”vanliga” skolans ramar. De upplever allt för ofta att de misslyckas utifrån att de får F eller låga betyg. För en del blir skolfrånvaron hög och i värsta fall kan de bli hemmasittare. Och ännu värre; det kan leda till ett tillfälligt eller livslångt utanförskap. Då kan sökandet efter bekräftelse och tillhörighet leda in i drogmissbruk och kriminalitet.

Denna elevgrupp har samma intellektuella förutsättningar som elever utan NPF. Det är sättet och förutsättningarna att lära in som skiljer dem åt. Ofta har de stora svårigheter att stillasittande ta till sig teoretisk kunskap och hålla fokus. Annat som missgynnar denna elevgrupp är utebliven upplevelse av att känna sig delaktiga, uppleva begriplighet och meningsfullhet.

Jag anser att det är exkluderande för den här gruppen att befinna sig på en skola som inte funkar för dom, där de inte kan nå kunskapsmålen.

Dags för en ny skolform

Min vision om hur denna skolform skulle kunna formas ser ut så här:

Skolan ska vara fritt placerad och inte ligga ansluten till vanlig grundskola. Detta för att minska känslan av exkludering.

Eleverna ska mötas av erfaren och välutbildad personal som är kunniga inom skolans inriktningar.  Förhållningssättet är lågaffektivt och med tron på att barn gör rätt om de får förutsättningar för det. Lokalerna ska vara anpassade efter målgruppens olika behov och intressen.

Denna nya skolform skulle framför allt erbjuda praktisk utbildning, bland annat motor, snickeri, plåt, måleri, textil, hantverk, estetisk verksamhet, matlagning, datorkunskap/spelutveckling, sport, friluftsliv, djurvård, djurhållning, odling och jordbruk. Därtill läser eleverna teoretiska ämnen som matematik, svenska och engelska integrerat i deras valda praktiska intresseområde/inriktning.  Det ökar deras möjligheter att tillgodogöra sig kunskapen. De kan också erbjudas meningsfull praktik och utomhuspedagogik för att nå erforderlig kunskap.

Vid avslutad utbildning bedöms dessa elevers prestationer i skriftliga intyg av deras kunskap och styrkor, istället för betyg. En del av dessa går vidare till gymnasiet och passande utbildning, andra går ut i arbetslivet. Vid 18 års ålder kan folkhögskola också vara ett alternativ.

Självklart är att en sådan här ny skolform ska vara intressestyrd. Hur ska man annars kunna lära, om inte intresse finns? Skolgången ska få dom att känna sitt okränkbara värde, meningsfullhet och glädje.

För att genomföra denna skolreform, tar jag stöd i Läroplanen, Lgr11.

  • I kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag, kan man bla läsa: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling…”
  • I kap 2. I Övergripande mål och riktlinjer anges de normer och värden samt kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar skolan och dessutom känna tillit till sin egen förmåga.

Om vi ger denna grupp rätt förutsättningar med bättre anpassad miljö, utformning och kunskapsinnehåll, så har vi skapat en skola anpassad för alla. Om detta finns det stöd, inte bara i Läroplanen, utan även i forskningen.

Alla ni som bör ta ansvar i frågan och alla vi (personal, vårdnadshavare, släktingar och inte minst syskon) som har kontakt med barn med Npf – gör era röster hörda! En ny skolform nu!

Åsa Persdotter, Socialpedagog/utomhuspedagog, med 14 års erfarenhet inom skolan i arbete med elever med särskilda behov

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera