lagbok
Arbetsmiljö

Unik lärardom: Förälder fälls för hot mot tjänsteman

Föräldern skickade hotfulla sms och mejl till läraren. Nu fälls hon för hot mot tjänsteman i hovrätten. 
– Det är en extremt ovanlig dom, säger Kristina Rollbäck som är chefsjurist på Lärarnas Riksförbund. 

Vad säger lagen?

I domen åberopas 5 kap. 6 § i skollagen:

”Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande”.

Bakgrunden är en incident i ett stökigt klassrum i Skåne under 2017. En elev ombads lämna klassrummet efter att hon kastat föremål – men eleven vägrade. Läraren tillkallade då hjälp och eleven fick lämna klassrummet för att prata med den biträdande rektorn. Samma kväll fick läraren ta emot sms och mejl med hot från elevens förälder – vilket hon anmälde. 

I tingsrätten dömdes föräldern för hot mot tjänsteman, vilket föräldern överklagade. Nu har Hovrätten över Skåne och Blekinge prövat ärendet och fastställer tingsrättens dom, där föräldern döms till villkorlig dom och dagsböter.   

Kristina Rollbäck är chefsjurist på Lärarnas Riksförbund och menar att just brottsrubriceringen ”hot mot tjänsteman” gör domen unik. 

– Vi har alltid sett det som myndighetsutövning när läraren sätter betyg, men här gäller tjänstemannarollen för lärare även utanför betygssättandet – vilket är intressant. 

Hon tror att domen ska ses i ljuset av den ökade hotbilden mot lärare, som Skolvärlden tidigare rapporterat om

– Våra medlemmar lever i ett väldigt hårt klimat ur arbetsmiljösynpunkt, säger Kristina Rollbäck.  

Hotet läraren fick ta emot.
Hotet läraren fick ta emot.

Ännu har domen inte vunnit laga kraft och kan, om den överklagas, komma att prövas i Högsta Domstolen vilket Lärarnas Riksförbund välkomnar. I dagsläget menar Kristina Rollbäck att det är osäkert att domen skulle få samma utfall vid en annan hovrätt, eftersom det henne veterligen inte finns några tidigare domslut att gå på.  

– Man ska ha klart för sig att det här är en extremt ovanlig dom, men om den står sig kan den få konsekvenser. 

Johan Åström är ombud för Lärarnas Riksförbund i Malmö. Han håller med om att domen är intressant, men upplever att det som efterfrågas av lärare i första hand inte är stöttning i form av juridik:

– Det många lärare skulle vilja ha när det sker en sådan här incident är en hundraprocentig backning från sin chef. Jag upplever att lärare vill att rektorer tar kränkningar och dylikt på större allvar, förklarar Johan Åström. 

Han ser ändå att domen, om den vinner laga kraft, skulle kunna påverka situationen för lärare: 

– Jag tror att en sådan här dom i förlängningen kan innebära att man som lärare vågar mer, vid disciplinära åtgärder som när en elev måste lämna klassrummet. Man får mer pondus när upprätthållandet av studiero blir en myndighetsutövning och en självklar del av yrkesrollen. 

Kommentera