Betyg

Inget ”nästan godkänt” i nya lagförslaget om betyg

Åsa Fahlén: ”Viktigt att man lyssnar på lärarna när det nya systemet ska implementeras”

Anna Ekström, betyg

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar att dagens betygssystem fokuserar på elevernas misslyckanden.

| Foto: Anna Tärnhuvud/Shutterstock
Lagförslaget i korthet
  • Förslagen innebär bland annat att kunskapskrav ska ersättas av betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts samt att det ska införas en ny princip för betygssättning.
  • Den nya principen innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.
  • Det föreslås också att kunskapskrav respektive kravnivåer i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts, till exempel i grundskolans lägre årskurser och i ämnesområden i grundsärskolan och på gymnasiesärskolans individuella program, ska ersättas av kriterier för bedömning av kunskaper.
  • När det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå föreslås att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg.
  • De ändringar i skollagen som handlar om den nya principen för betygssättning och att betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper ska ersätta kunskapskrav och kravnivåer föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas från och med samma datum.
  • De ändringar som innebär att ämnesbetyg ska införas föreslås träda i kraft den 15 juli 2022 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.
  • En följdändring i lagen om yrkesförarkompetens föreslås träda i kraft den 15 juli 2022 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Läs hela lagrådsremissen här.

Källa: regeringen.se

Ersätt kursbetygen med ämnesbetyg, men inför inte ett andra underkänt betygssteg. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss där mycket känns igen från Jörgen Tholins betygsutredning.
– Nu är det viktigt att man lyssnar på lärarna när det nya systemet ska implementeras, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

På måndagen presenterar regeringen sitt förslag på nytt betygssystem, där dagens kursbetyg ska ge plats åt ämnesbetyg i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt inom kommunal vuxenutbildning.

Förändringen innebär att lärare i stället för att betygsätta elevernas prestationer i enskilda delar av ämnet ska göra mer av en helhetsbedömning av elevens kunskaper. Förhoppningen är att det ska leda till en mindre fragmentiserad utbildning, och att en tidig eller tillfällig svag prestation inte ska få för stora konsekvenser.

– Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg, sade utbildningsminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden i samband med att betygsutredningen tillsattes.

I samband med förändringen ska dagens kunskapskrav ersättas med betygskriterier i samtliga skolformer där betyg sätts.

Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén ser fördelar med växlingen till ämnesbetyg. Förhoppningen är att det ger större tyngd åt lärarens bedömning och mindre till matriser.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Jag gillar betyg och de är viktiga. Men jag vill se ett ökat fokus på inlärningen snarare än på betyg, säger hon.

Det färdiga lagförslaget hämtar mycket innehåll från betygsutredningen, ledd av Jörgen Tholin, som presenterades den 17 augusti 2020. Något som då rönte stor uppmärksamhet var förslaget att införa ytterligare ett underkänt betygssteg mellan dagens F och E, kallat Fx. Tanken var att underkända elever som låg nära ett godkänt betyg skulle få det avspeglat i betygen. Men det finns alltså inte med i dagens lagförslag, vilket välkomnas av Lärarnas Riksförbund.

– Ska vi ha målrelaterade betyg så har du antingen nått målet eller inte. Annars blandar man äpplen och päron, säger Åsa Fahlén.

Hennes bild är att de flesta lärare anser att det är dags att ta klivet över till ämnesbetyg, men betonar vikten av att lyssna till professionen när förslaget i framtiden ska omsättas till praktisk verklighet.

–  Det finns en inte alldeles liten majoritet som ser farhågor med den här förändringen, så det är viktigt att det ges tid att göra det här på rätt sätt, och att man inte bygger in buggar i systemet, säger hon.

Brukar det slinka med buggar i systemet menar du?

– Ibland har man väldigt bråttom och kanske lyssnar lite för lite på lärarkåren. Man behöver lyssna på lärarna när det kommer till implementeringen, och även se till att alla i skolan får ordentligt med tid på sig att bekanta sig med systemet, säger Åsa Fahlén.

Enligt förslaget ska de första eleverna som ges ämnesbetyg påbörja sina studier i det nya systemet hösten 2025 medan övriga ändringar föreslås träda i kraft i juli 2022.

Kommentera