nya_krav_lr

”Lärare känner oro för sig själv och sin familj”, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm. Bilden är ett montage.

| Foto: Magnus Glans, Shutterstock.com
Coronavirus

LR kräver skärpta coronadirektiv: ”Det finns en gräns”

Lärarnas Riksförbund saknar skärpta åtgärder mot smittspridning i Stockholms skolor. Nu kräver fackförbundet tydligare direktiv.
– Det finns en gräns för hur mycket arbetsgivare kan pressa anställda i en redan ansträngd situation, säger LR:s Ragnar Sjölander.

LR vill bland annat se följande åtgärder:
 • ​​​​​Inga storsamlingar för personal, elever och vårdnadshavare.
 • Personalmöten, ämneskonferenser och arbetslagsmöten där deltagande kan ske digitalt planeras med detta som huvudalternativ. 
 • Utvecklingssamtal, möten med vårdnadshavare, APL-besök för gymnasieelever med praktik  och liknande hålls digitalt, om inte särskilda skäl finns.
 • Närvaro på arbetsplatsen utifrån lärares reglerade arbetstid begränsas till den tid som är nödvändig för att genomföra lektioner och andra prioriterade arbetsuppgifter.
 • Konkreta åtgärder mot trängsel i elevmatsalar, korridorer och andra gemensamma utrymmen i alla skolor. Det går att göra genom exempelvis ändring av lunchscheman, alternativa lokallösningar för skollunch, enkelriktning av trappor, öppning av klassrum och golvmärkning för distansering.
 • Alternativ schemaläggning som möjliggör lärares och elevers resande utanför rusningstid.
 • Möjlighet till distansarbete för studie- och yrkesvägledare beträffande vägledning och möten, samt avlastning om de engageras i planering av skolors digitala ”Öppna hus”.
 • Möjlighet till fri parkering på reserverade p-platser för medarbetare som av dokumenterade skäl relaterade till Covid-19 inte kan åka med kollektivtrafik till arbetet.
 • Att lärare inte ska belastas med nya arbetsuppgifter, till exempel vikariat för frånvarande kollegor, klassrumsstädning eller matservering. Om sådana arbetsuppgifter beordras ska tiden ersättas enligt avtal.
 • Att lärare inom framför allt gymnasiet som har partiell distansundervisning med ökat antal digitala elevkontakter ska avlastas andra icke-nödvändiga arbetsuppgifter.
 • Tydliga direktiv om att skyddsombuden ska delta i det lokala arbetet med åtgärder mot smittspridning och uppdatering av pandemiplaner, samt att den ökade arbetstid som åtgår för detta nödvändiga arbete ska ersättas.
 • En uthållig coronastrateg där möten och aktiviteter som inte behövs för undervisningen och skolornas dagliga verksamhet i nuläget pausas i största möjliga utsträckning.

Att Folkhälsomyndighetens skärpta råd inte tillämpas på Stockholms grundskolor och gymnasieskolor har skapat oro och frustration bland många lärare, och fått LR att reagera. I ett yttrande till utbildningsförvaltningen formulerar fackförbundet att det bör införas striktare direktiv om åtgärder mot smittspridningen också i stadens skolor.

– Vi upplever en ökad frustration från lärare och yrkesvägledare över att det inte blir några åtgärder på skolorna som rimmar med Folkhälsomyndighetens råd för den övriga arbetsmarknaden, säger Ragnar Sjölander,  som är ordförande för LR i Stockholm.

Han fortsätter.

– Vi är väl medvetna om och understödjer att undervisningen ska fortsätta i möjligaste mån men ser ändå att det finns en avsaknad av tänk, både på skolnivå och förvaltningsnivå, kring hur anpassningar ska göras så att lärare så långt som möjligt känner sig trygga på sin arbetsplats.

Fackförbundet erfar att det finns konstaterat smittade både bland personal och elever på ett antal grund- och gymnasieskolor i Stockholm. Därtill varnar förbundet för att det finns risk för skolstängningar inom kort.

– Lärare känner oro för sig själv och sin familj. Många går till en arbetsplats där inte tillräcklig hänsyn kan tas och riskerar därför att ta med sig smittan hem. Dessutom har vi en hel del medlemmar som tillhör en riskgrupp, och modersmålslärare som reser mellan olika skolor, säger Ragnar Sjölander.

För att underlätta skolornas lokala arbete med pandemiplanering vill fackförbundet exempelvis se konkreta åtgärder mot trängsel i elevmatsalar, korridorer och andra gemensamma utrymmen i alla skolor. Samt att personalmöten, ämneskonferenser och arbetslagsmöten där deltagande kan ske digitalt planeras med detta som huvudalternativ.

– Vi fokuserar på att man inte ska behöva vara på plats när andra alternativ finns. Det gäller möten, men har också att göra med lärares tid i skolan. Alla åtgärder som kan vidtas för att minska smittspridning är bra. I det här läget ska lärares huvuduppdrag vara att hålla igång kärnverksamheten medan alla möten och aktiviteter som inte behövs för kunna genomföra undervisning måste pausas.

Redan inför skolstarten i augusti begärde LR att utbildningsförvaltningen skulle gå ut med skärpta och övergripande direktiv om åtgärder mot smittspridning i Stockholms skolor. Kravet kom sedan alltför mycket av planeringen av åtgärder , enligt fackförbundets uppfattning, hamnat på den enskilda skolan – vilket i sin tur resulterat i olika bedömningar och stor variation vid hanteringen av risker.

– Precis som nu ville vi se tydliga anvisningar om begränsningar av personalsamlingar och fysiska möten. Detta är en självklarhet på arbetsplatser men på alltför många skolor har lärarna slentrianmässigt kallats enbart till fysiska möten, säger Ragnar Sjölander.

Begäran fick inte önskad effekt. I samband med att höstlovets slut kom nya signaler om att lärare på flera skolor har kallats till storsamlingar för fortbildning och fysiska möten i olika mindre grupperingar, utan möjlighet till digitalt deltagande.

Upplägget beskrivs som ”oacceptabelt” i det nya yttrandet från fackförbundet, som vidare gör bedömningen att många skolor inte agerar med tillräckligt hänsynstagande till vare sig Folkhälsomyndighetens råd eller utbildningsförvaltningens egen rekommendation om att planera så att antalet personer blir så få som möjligt på gemensamma ytor.

– Det som är frustrerande är att vi har uttryckt det här under lång tid men att arbetsgivaren ändå inte har kommit med några direkta svar och åtgärder, säger Ragnar Sjölander.

Hans förhoppning är att LR:s nya försök till striktare direktiv kommer att få mer genomslag och leda till att arbetsgivare är tydligare gentemot alla skolor och enheter att de anställda i största möjliga utsträckning ska kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och SL:s råd för resande i kollektivtrafiken.

– Vi kommer att ha samverkan på utbildningsförvaltningen nästa tisdag. Vi förstår att det behövs förberedelsetid för en del av de åtgärder som vi punktar upp, men många av dem är faktiskt enkla att genomföra. I vissa fall handlar det till exempel om att rektorn bara behöver går ut i ett mail och informera om att alla möten blir digitala och att den reglerade arbetstiden inte behöver förläggas på skolan.

Kommentera